ЗДДС, чл.7, aл. 1

2_1293-1/10.11.2014 г.
ЗДДСчл.7, ал.1
В Дирекция ОДОП е постъпило Ваше писмено запитване, препратено по компетентност от ТД на НАП, офис заведено в регистъра на дирекциятас вх. № ……………, в което задавате следните въпроси:
1. Следва ли да се издава фактура при получаване на авансов превод при вътреобщностна доставка на стоки?
2. Каква е процедурата за издаване на фактура при експедиране на стоката – кредитно известие, с което да се сторнира аванса или фактура с приспадане на аванс?
3. Има ли проблем от гледна точка на ЗДДС, когато авансовото плащане е 100 %, два месеца преди датата на експедиране на стоката към друга държава членка ?
4. Следва ли да се счита, че при авансовото плащане при ВОД не е задължително издаването на фактура, а фактурата се издава при фактическото изпращане на стоката?
По така поставените въпроси и с оглед разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност(ППЗДДС) ,изразявам следното становище:
Вътреобщностна доставка на стоки по смисъла на чл.7, ал.1 от ЗДДСе доставката на стоки, транспортирани от или за сметка на доставчика – регистрирано по ЗДДС лице,или на получателя, от територията на страната до територията на друга държава членка, когато получателят е регистрирано за целите на ДДС лице в друга държава членка.
Предвид разпоредбата на чл.51, ал.1 от ЗДДС , данъчното събитие за ВОД възниквана датата, на която собствеността е прехвърлена / чл.25, ал.2 от ЗДДС/.
На датата на възникване на данъчното събитиевъзниква основание за начисляване на ДДС. Вътреобщностните доставки са облагаеми с нулева ставка на данъка по силата начл.53, ал.1 от ЗДДС.
Съгласно чл.51, ал.3 от ЗДДС , данъкът при ВОД става изискуем на 15-я ден на месеца, следващ месеца , през който е възникнало данъчното събитие.
На основание чл.113, ал.1 от ЗДДС, всяко данъчно задължено лице-доставчик е длъжно да издаде фактура за извършена от него доставка на стока или услуга илипри получаване на авансово плащане. Същевременно чл.113, ал.5 от с.з. регламентира, че при вътреобщностна доставка, включителнов случаите на авансово плащане, фактурата се издава задължителноне по-късно от 15-то число на месеца,следващ месеца,през който е възникнало данъчното събитие – датата на прехвърляне на собствеността върху стоката/ чл.113, ал.5 от ЗДДС/.
Ако доставчикът е издал фактура преди 15 – ия ден на месеца, следващ месеца, през който е настъпило данъчното събитие, то в този случай данъкът става изискуем на датата на издаване на фактурата /чл. 51, ал. 4 от ЗДДС/, с изключение на случаите, когато фактурата е издадена във връзка с получено авансово плащане.
За получени авансови плащания не възниква задължение за издаване на фактура. Такава следва да бъде издаденане по-късно от 15-то число на месеца,следващ месеца,през който е прехвърлена собствеността върху стоката.
Ако са издадени фактури за цялостно или частично плащане преди да е настъпило данъчно събитие,последващотоданъчно събитие ще ги валидира. Подобно становище е изразено в писмо Изх. № 24-00-147/08.11.2011г. на изп. директор на НАП по отношение на приложението на чл.72 от ЗДДС, което е налично на интернет страницата на НАП. Същото се потвърждава и от разпоредбата начл.79, ал.8 от ППЗДДС, съгласно която при настъпване на данъчното събитие на доставка фактура може да не се издава, когато са извършени авансови плащания за цялата стойност по доставката, за които са издавани фактури.
Издаденитефактури за авансово плащане по ВОД преди да е настъпило данъчното събитие, не сеотразят в дневника за продажбите през данъчния период, през който са издадени, тъй като данъкът за доставката не е изискуем. Същитесе отразяват през данъчният период, през който възниква изискуемостта на основание чл. 124, ал. 3 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар