ЗДДС, чл.70, aл. 1, т. 2,ЗДДС, чл.25

5 427/30.07.2008г.
ЗДДС,чл.25,чл.70,ал.1,т.2
Във връзка с постъпило писмено запитване вх. № по описа на Дирекция”ОУИ” – София Ви уведомяваме:
Описана фактическа обстановка:
Българска фирма, регистрирана по ЗДДС има сключен договор с Агенцията по заетостта за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ за изпълнение на проект за обучение по английски език на служителите на фирмата.
Въпроси:
1. Следва ли да начислим ДДС върху стойността на полученото финансиране и ако да – в кой момент/ кога е данъчното събитие/?
2. За получената услуга / обучение/ доставчикаще ни издаде фактура с ДДС.В случай, че финансирането не следва да се облага, може ли да ползваме данъчен кредит по фактурите за обучение?
ПМС № 180 от 27.07.2007г./обн. ДВ. бр.64 от 07.08.2007г./ приема детайлни правила за допустимост на разходите по Оперативна програма „ Развитие на човешките ресурси”. В него са посочени и условията за допустимост на разходите / чл.2/. Определени са всички преки разходи , свързани с изпълнението на дейностите по сключени договори, допустими за финансиране по ОП. В чл.10 от постановлението са, изброениразходите, които не са допустими за финансиране на ОП – такъв разход е и възстановим данък върху добавената стойност.
Върху разходите за доставки на стоки и услуги, свързани с изпълнението на проекти по оперативни програми, съфинансирани от структурните фондове и кохезионния фонд на ЕС се начислява ДДС по общия ред определен в ЗДДС за съответните видове доставки. Размерът на данъка, който се допуска да им бъде признат като разход за всеки проект, се определя по правила и ред, посочени в ПМС № 62 от 21.03.2007г. По смисъла на постановлението вДопълнителни разпоредби §1 т. 1 е дадена дефиниция на понятието – „ възстановим данък добавена стойност”е сумата на платения данък върху добавената стойност, която регистрираното по реда на ЗДДС лице има право да приспадне от задълженията си по ЗДДС, включително когато, като е имало това право, но не го е упражнило по реда на закона. В постановлението са посочени допустимите разходи и недопустимите разходи. Затова бенефициента – получателят на безвъзмездната финансова помощ, при отчитане на извършените разходи трябва да разделят начисления им ДДС по получени стоки и услуги или извършени плащания по проектите като „възстановим” и „невъзстановим”.
От представения договор, съгласно т.4.6 то при изпълнението му в качеството си на бенефициент следва да спазвате указанията на№ 91-00-502 от 27.08.2007г./ което може да намерите на интернет страницата на НАП/.
По първият въпрос:
Не се начислява ДДС върху получената безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма, т. к. при получаването й няма данъчно събитие, което по смисъла на ЗДДС чл.25, ал.1 ”е доставката на стоки или услуги, извършена от данъчно задължени лица по този закон, вътреобщностно придобиване, както и вносът на стоки по чл.16”. А съгласно чл.5, ал.2 от закона ”не са стокапо смисъла на ал.1 парите в обръщение и чуждестранната валута, използвани като платежно средство”
По втория въпрос:
Услуги свързани с обучение по чужди езици не попадат в освободените доставки по чл.41 от ЗДДС. От значение е дали те са свързани с независимата икономическа дейност на лицето бенефициент. По чл. 70, ал1, т. 2 ЗДДС право на приспадане на данъчен кредит не възниква „когато стоките или услугите са предназначени за безвъзмездни доставки или за дейности, различни от икономическата дейност на лицето.”
От гореизложеното следва, че ако съответното обучение на персонала е свързано с независимата икономическа дейност на дружеството, то имате право приспадане наданъчен кредит, ако обучението не е свързано с независимата икономическа дейност, топопадате в ограниченията на чл.70, ал.1, т.2 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »