ЗДДС, чл.70, aл. 4

2_1679-1/26.11.2012 г.
Чл.70, ал.4 от ЗДДС
Упражнявате свободна професия – работите като програмист и сте регистрирано за целите на ЗДДС лице. Получатели по доставките са лица от САЩ, като неуточнявате данъчно задължени или данъчно незадължени по смисъла на ЗДДС са тези лица. За извършените от Вас услуги не начислявате данък, тъй като съгласночл.86, ал.3 от ЗДДС не се начислява данък при извършени доставки с място на изпълнение извън територията на страната. Поставяте следният въпрос:
1.Каква е процедурата за възстановяване на платен ДДС при покупка на компютърна техника за нуждите на дейността, при условие, че не извършвате друга дейност и не начислявате ДДС?
При така изложената фактическа обстановка,предвид действащите разпоредби на Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ и Правилника за прилагане на Закона за данъка върху добавената стойност /ППЗДДС/, изразявам следното становище:
Правото на приспадане на данъчен кредит и доставкитес право на данъчен кредит са регламентирани в разпоредбите на чл. 68 и чл. 69 от ЗДДС. Ограничениятана правото наприспаданена данъчен кредитса изброени вчл. 70 от с.з., като съгласно ал.4 на чл.70 няма право на данъчен кредит лице, регистрирано на основание чл.97а, чл.99 и чл.100, ал.2 от ЗДДС. По силата на чл.97а от ЗДДС на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл.21 ал.2 от с.з. с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Съгласно чл.99, ал.1 от ЗДДС на регистрация подлежи всяко данъчно задължено лице и данъчно незадължено юридическо лице, което извършва вътреобщностно придобиване (ВОП) в размери над 20 000лв. Чл.100, ал.2 от ЗДДС регламентира, че всяко данъчно задължено и данъчно незадължено юридическо лице, за което не са налице условията за задължително регистрация по чл.99, ал.1, има право да се регистрира за ВОП.
Съгласно гореизложеното, ако сте регистрирано лице по реда на чл.97а, чл.99 и чл.100, ал.2 от ЗДДС, за Вас няма да възникне право на приспадане на данъчен кредит за платения данък на основание чл.70, ал.4 от ЗДДС.
При регистрация по ЗДДС на др. основания – напр. задължителнапо чл.96, ал.1 от ЗДДС или доброволна по чл.100, ал.1 от ЗДДС, правото на приспадане на данъчен кредит ще е налице, ако саизпълнени условията на чл.69 или чл.74 от ЗДДС и стоките и услугите се използват за извършване на облагаеми доставки. За целите на закона за облагаеми доставки се смятат и доставките с място на изпълнение извън територията на страната, които биха били облагаеми, ако са на територията на страната.Доколкото получатели на извършваните от Вас услуги по електронен път са лица установени в САЩ, независимо от статута им на данъчно задължени или на данъчно незадължени, мястото на изпълнение на услугите ще е извън територията на страната.
В тези случаи, за да упражните право на приспадане на данъчен кредит, следва да притежавате данъчен документ (фактура, известие към фактура или протокол), съставен в съответствие с изискванията на чл.114 и чл.115 от закона, в който данъкът е посочен на отделен ред. Съгласно чл.72 от ЗДДС това правото може да бъде упражнено в данъчния период, през който е възникнало или в един от следващите 12 данъчни периода. За да се упражни правото следваразмера на данъчниякредит да се включи при определяне на резултата за съответния данъчен период в справката-декларация по чл.125от ЗДДС, а съответния документ да се посочи в дневника за покупки по чл124 от с.з. за същия данъчен период.

Оценете статията

Вашият коментар