ЗДДС, чл.74,ЗДДС, чл.131

2_1127-3/19.07.10г.
ЗДДС, чл.131 и чл.74
В Дирекция „ОУИ” гр…. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. , в което сте изложили следната фактическа обстановка:
Дружество „” ЕООД, на което сте счетоводител при извършена публична продан придобива срещу дълг – стари сгради, МПС и материали, за което притежава постановление за възлагане, издадено от съдия изпълнител. Посочвате, че при последваща продажба на придобитото при публична продан имущество за дружеството ще възникне задължение за регистрация на основание чл.96 от ЗДДС.
С оглед на изложеното сте поставили въпросите: Налице ли е право на приспадане на данъчен кредит за придобитите МПС и материали, които са налични преди регистрация по ЗДДС на дружеството, при условие, че от съдия изпълнител има издадено само постановление за възлагане и следва ли дружеството да съставипротокол по чл.117 от ЗДДС?
Към запитването не е приложено постановлението за възлагане, издадено от съдебният изпълнител, с оглед преценка на приложимите към датата на възникване на данъчното събитие разпоредби на ЗДДС и ППЗДДС, поради което изразеното становище е принципно и съобразено с нормативните разпоредби, действащи от 01.01.2010г.
Режимът на облагането на доставката на стоки или услуги при публична продан е регламентиран в Глава четиринадесета, озаглавена „Специфични случаи на доставки“ и е приложим в случаите, когато длъжникът е регистрирано по ЗДДС лице. Публичната продан на недвижим имот или движими вещи е един от способите за принудително изпълнение, извършващо се чрез съвкупност от актове. Тя приключва с извършването на последния акт по нея, а именно издаването на постановлението за възлагане на веща, с което се прехвърля собствеността върху купувача.
Разпоредбата на чл.131, ал.1 от ЗДДС регламентира, че при публична продан по реда на ГПК и когато длъжникът е регистрирано по ЗДДС лице, съдебния изпълнителв срок 5 дни от получаване на пълната цена по продажбата следва:
1. Да преведе дължимия данък по продажбата по банковата сметка на компетентната териториална дирекция на НАП, в която длъжникът е регистриран по ЗДДС, при условие, че се дължи ДДС за продажбата;
2. Да състави документ за продажбата, определен с чл.83 от ППЗДДС, в три екземпляра – за съдебния изпълнител, за длъжника и за получателя (купувача);
3.Да предостави документа по т. 2 на длъжника и получателя в срок три дни от издаването му;
4. Да подаде уведомление/Приложение № 20 към ППЗДДС/ за издадения документ по т.2докомпетентната ТД на НАП, в която длъжникът е регистриран за целите на ДДС.
При продажба по реда на чл.131, ал.1 от ЗДДС на основание чл.113, ал.8 от ЗДДС за длъжникът не възниква задължение за издаване на фактура. Документът за нея се издава от съдебният изпълнител, който предоставя един екземпляр от него на длъжника и получателя /в срок три дни от издаването му/.
Следва да имате предвид, че посоченият ред на документиране и облагане на доставката не се прилага, когато по реда на Данъчно- осигурителния процесуален кодекс по искане на взискателя вещта му е възложена в изплащане на вземането му. В тези случаи на основание чл.83, ал.4 от ППЗДДС доставката се документира от доставчика /длъжника/ по общия ред на закона, като данъчната основа се определя на чл.131, ал.4 от ЗДДС.
Правото на приспадане на данъчен кредит за наличните активи и получени услуги преди датата на регистрацията е регламентирано в разпоредбите на чл.74 и чл.75 от ЗДДС.
Нормата на чл.74, ал.1 от закона дава право на регистрираното лице да приспадне данъчен кредит за закупените или придобити по друг начин или внесени активи по смисъла на Закона за счетоводството преди датата на регистрацията му по този закон, които са налични към датата на регистрацията. Правото на приспадане на данъчен кредит възниква само за наличните към датата на регистрация активи при условие, че за тях са изпълнени едновременно следните условия:
-налице са изискванията на чл.69 и чл.71 от закона;
-доставчикът е регистрирано по закона лице към датата на издаване на данъчния документ и доставката е била облагаема към тази дата;
-лицето е съставило регистрационен опис по образец на наличните активи към датата на регистрация и същият е подаден не по- късно от седем дни от датата на регистрацията и
-активите са придобити от лицето до 5 години, а за недвижимите вещи – до 20 години преди регистрацията по ЗДДС.
Предвид гореизложеното, условие за възникване на правото на приспадане на данъчен кредит е лицето да притежава документ по чл. 131, ал.1,т.2 от закона. Към запитването не е приложен такъв документ, поради което считаме, че за дружеството ще е налице право на приспадане данъчен кредит за придобитите при публичната продан активи ако са изпълнени условията на чл.74, ал.2 от ЗДДС, не са налице ограниченията по чл.70 от закона и издаденото от съдебният изпълнител постановление за възлагане съдържа реквизитите на документа по чл.83, ал.1 от ППЗДДС. В тези случаи правотовъзниква на датата на регистрацията по ЗДДС и на основание чл. 61, ал. 4 от ППЗДДС се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите три данъчни периода, като съответният документ по чл. 71 от същия закон се отразява в дневника за покупките за съответния данъчен период.
Следва да имате предвид, че правото не възниква и не може да се упражни ако регистрационния опис е подаден след седмия ден от датата на регистрация./ чл.75, ал.3 от ЗДДС/.
При доставки на стоки и услуги при публична продан по реда на ДОПК, ГПК или по реда на ЗОС не възниква задължение за издаване на протокол по чл.117 от закона.

Оценете статията

Вашият коментар