ЗКПО, чл.54, aл. 1,ЗКПО, чл.55, aл. 1,ЗКПО, чл.55, aл. 2,ЗКПО, чл.60, aл. 2

2_1130/ 21.07.2011 г.
ЗКПО – чл.54, ал.1;
ЗКПО – чл.55, ал.1 и ал.2;
ЗКПО – чл.60, ал.2.
Във връзка с осъществяваната от предприятието дейност, сте използвали и завели като дълготраен материален актив „конструктивна документация”. До декември 2010 година сте начислявали съответната амортизация. През м.септември 2011 година ще приключите с изработката на изделията, за които ползвате конструктивната документация.
В тази връзка сте поставили въпрос:
1. Как следва да процедирате с остатъчната стойност на конструктивната документация.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид действащата към момента нормативна уредба изразявам следното становище:
Случаите на отписване на активи от Данъчния амортизационен план (ДАПл) са регламентирани в чл.60 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/. Съгласно алинея 2 от същия член, когато активът се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от ДАПл в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели. Видно от цитираната разпоредба отписването на неамортизиран актив от ДАПл е в пряка зависимост от счетоводното отписване на актива от баланса на предприятието. В началото на месеца, през който съгласно счетоводното законодателство са налице основания за отписване на актива от счетоводния амортизационен план, той следва да бъде отписан и от ДАПл.
Определеният размер на разходите за амортизации по реда на чл.55, ал.2 във връзка с чл.55, ал.1 от ЗКПО и начислени в ДАПл за периода до отписването на амортизируемия актив следва да се третират като признати за данъчни цели. За тях се прилагат общите правила на материалния данъчен закон, а именно с данъчно признатия размер на разходите за амортизации се намалява финансовия резултат за данъчни цели по реда на чл.54, ал.1 от ЗКПО. Същевременно със счетоводните разходи за амортизации за същия период се увеличава финансовия резултат за данъчни цели по реда на чл.54, ал.2 от ЗКПО.
При определяне на облагаемата печалба, за годината в която актива е отписан, дружеството следва да приложи регламентите на чл.66 от ЗКПО, според които финансовия резултат за данъчни цели се преобразува със счетоводната балансова стойност на актива в посока увеличение и респективно с данъчната балансова стойност на актива в посока намаление.
Предвид факта, че не сте конкретизирали поставеният въпрос отписването на коя остатъчна стойност касае – счетоводната или данъчната, Ви информираме, че Националната агенция за приходите е компетентна да изказва становища и разяснения, свързани с прилагане на данъчната и осигурителната нормативни уредби.

Оценете статията

Вашият коментар