ЗДДС, чл.79

Изх.№ 5_53-00-636/ 02.12.2009г.
ЗДДС, чл.79
В запитването е посочено, че дружеството придобило дълготраен материален актив на 28.06.2006г., чрез апортна вноска от друго дружество. Дълготрайният актив е машина и е придобит от първоначалния собственик през 2004 год. чрез покупка, като съответно през м. септември 2004 г. е упражнено право на приспадане на данъчен кредит. През м.ноември 2009г. машината е бракувана с протокол за брак от приемника, поради това, че не е годна за употреба. Предвид разпоредбата на чл.10 от ЗДДС, съгласно която лицето което получава стоката е правоприемник на всички права и задължения, включително правото на приспадане на данъчен кредити на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит са зададени следните въпроси:
1. На база на горепосочените обстоятелства, коя дата следва да се счита за дата на упражняване правото на приспадане на данъчен кредит за дружеството за апортирания дълготраен материален актив
2. Следва ли дружеството да прави корекция по чл.79, ал.6, т.2 от ЗДДС за бракувания актив
3. От коя дата следва да се изчислява 5-годишния срок, съгласно чл.80 от ЗДДС за дружеството правоприемник
4. Следва ли да се издава протокол, който да бъде включен в дневника за продажбите по ЗДДС за м.ноември за горецитирания бракуван дълготраен материален актив
Предвид действащото данъчно законодателство и изложената в запитването фактическа обстановка изразявам следното становище:
Съгласно изричната разпоредба на чл. 10, ал. 2 от ЗДДС при извършването на непарична вноска в търговско дружество лицето, което получава стоките или услугите, е правоприемник и на всички права и задължения по този закон във връзка с тях, включително на правото на приспадане на данъчен кредит и на задълженията за извършване на корекция на ползвания данъчен кредит. Аналогично нормата на чл. 80, ал. 1, т. 1, предложение второ от закона предвижда ограничение за корекция от страна на апортиращия при извършването на апорта. Следователно дружеството приобретател следва да извърши корекция на приспаднатия данъчен кредит в случай, че са налице законовите основания за това.
По силата на чл. 80, ал. 1, т. 3 от ЗДДС корекции по чл. 79, ал.1 – ал.7от закона не се извършват за стоки или услуги, ако са изминали 5 години от началото на годината, в която е упражнено правото на данъчен кредит, а за недвижимите имоти – 20 години. В конкретния случай 5 годишния срок започва да тече от 2004г. и изтича 2008г., в резултат на което за бракувания актив през 2009г. не възниква задължение за извършване на корекция по реда на чл.79, ал.6, т.2 от ЗДДС.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »