ЗДДС, чл.79, aл. 3,ЗДДС, чл.79, aл. 4,ЗДДС, чл.80, aл. 2, т. 5

Изх. № 20-00-68/18.05.2011 г.
ЗДДС, чл.79, ал.3 и ал.4
чл.80, ал.2, т.5
Изложената в запитването фактическа обстановка е следната:
… Великобритания („Дружеството”) е дружество, установено във Великобритания, което е регистрирано по ЗДДС в България чрез акредитиран представител … ЕООД. Дружеството няма постоянен обект на територията на България по смисъла на ЗДДС.
Дружеството се занимава с дистрибуция на лекарствени продукти – производство на групата … В България дружеството ползва нает склад, от който доставя лекарствени продукти за трети страни-Хърватска, Албания, Босна и Херцеговина, Македония и т.н. Дружеството не извършва продажби на лекарствени продукти на територията на страната. Лекарствените продукти идват в склада от други държави-членки на ЕС или чрез внос от трети страни (Египет, Канада).
С решения на Европейската комисия от 12.2010 г. са отнети разрешенията за продажба на два от разпространяваните от дружеството лекарствени продукти – „…. Решенията са потвърдени и от Заповед № …. на Изпълнителната агенция по лекарствата.
Към момента дружеството разполага с количества от двата продукта в склада си в България, които смята да унищожи, тъй като не могат да бъдат реализирани на пазара.
В запитването е поставен въпросът: следва ли при унищожаване на лекарствени продукти, разрешението за продажбата на които е било отнето, да се коригира ползваният при придобиването/внасянето им данъчен кредит?
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното:
Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.3 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. По смисъла на ал.4 от същия член, корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.
Трябва да се отбележи, че съгласно чл.80, ал.2, т.5 от ЗДДС корекции на ползван данъчен кредит по чл.79, ал.3 от закона не се извършват в случаите на „брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт”.
По смисъла на §1, т.72 от ДР на Закона за лекарствените продукти в хуманната медицина – „Срок на годност на лекарствен продукт” е интервалът от време, в който, ако се съхранява при предписаните условия, лекарственият продукт отговаря на изискванията на спецификацията, разработена въз основа на изследвания за стабилност на няколко партиди от готовата форма.
Когато са с изтекъл срок на годност лекарствените продукти подлежат на унищожаване или преработване по ред, установен с Наредба № 28 от 14 декември 2000 г. за условията и реда за унищожаването, преработването или използването за други цели на лекарствата (издадена от МЗ, Обн. ДВ. бр.106 от 22 Декември 2000 г.). За предаването и приемането на лекарствени продукти с изтекъл срок на годност се съставя приемно-предавателен протокол (чл.5 от Наредбата).
Предвид горното и доколкото дружеството възнамерява да бракува лекарствените продукти поради изтичането на срока на тяхната годност, определен съгласно изискванията на нормативен акт, то в конкретния случай ще намери приложение разпоредбата на чл.80, ал.2, т.5 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар