ЗДДС, чл.79, aл. 3,ЗДДС, чл.79, aл. 6, т. 2

Изх. № 23-29-8
20.03. 2013 г.
чл. 79, ал. 3 от ЗДДС
чл. 79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС
В запитването няма изложена конкретна фактическа обстановка, като епоставен следния въпрос:
Какъв е начина за изчисление на броя години по формулата на чл. 79, ал. 6 от ЗДДС във връзка с чл. 79, ал. 3 от ЗДДС при установяване на липси или брак на дълготрайни активи?
Предвид липсата на фактическа обстановка, въпросът и относимата нормативна уредба, изразявам следното становище:
Съгласно разпоредбите на чл. 79, ал. 3 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
В случай, че стоките обект на брак и/или липса са дълготраени активи по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), корекцията на данъчния кредит следва да се извърши по формулата на чл. 79, ал. 6, т. 2 от ЗДДС.
ДД= ПДК х 1/5 х БГ, където:
ДД е дължимият данък;
ПДК – размерът на ползвания данъчен кредит;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по ал. 1 или 3, включително годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на пет годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително.
Петгодишният срок за целите на корекцията започва да тече от годината на упражняване на правото на данъчен кредит за доставката до датата на настъпване на обстоятелството по чл. 79, ал. 3 от ЗДДС независимо, че товаобстоятелството може да е възникнало в началото иликрая на годината.
Съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗДДС, корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол с реквизитите по чл. 66 от Правилника за прилагане на Закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.
Следва да имате предвид, че при наличие на някое от обстоятелствата, посочени в чл. 80 от ЗДДС, корекция не следва да бъде извършвана
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК.

Оценете статията

Вашият коментар