ЗДДС, чл.79, aл. 6

2_1088/16.07.2012г.
ЗДДС, чл.79, ал.6
В Дирекция ОУИ ….. е постъпило Ваше писмено запитване, заведено с вх. № …..г., в което сте посочили, че дружеството притежава недвижим имот, закупен през 2004г., при придобиването, на който е приспаднат данъчен кредит. Възнамерявате да го продадете, като към дата на прехвърляне на правото на собственост върху имота доставката ще бъде освободена съгласно чл.45, ал.3 от ЗДДС.
Във връзка с изложеното сте поставили въпроса възниква ли задължение за дружеството да извърши корекция на ползвания данъчен кредит и с какъв документ се отразява това.
На основание изложената фактическа обстановка и предвид, че от запитването не става ясно дали предмет на доставката е УПИ и/или сграда или части от нея, която не е нова следва да се има предвид следното:
Съгласно чл.45, ал.5 от ЗДДС прехвърляне на право на собственост върху урегулиран поземлен имот по смисъла на ЗУТ, с изключение на прилежащ терен към сгради, които не са нови е облагаема доставка.
Ал.3 на чл.45 от ЗДДС определякато освободена доставка – доставката на сгради или на части от тях, които не са нови, доставката на прилежащите към тях терени, както и учредяването и прехвърлянето на други вещни права върху тях.
Определението за “сгради, които не са нови“, се извежда по аргумент за противното от определението, дадено в § 1, т. 5 от ДР на ЗДДС. С посочената разпоредба е дадена дефиниция за “нови сгради“, а именно: които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, са с етап на завършеност “груб строеж“ или за които към датата, на която данъкът за доставката им е станал изискуем, не са изтекли 60 месеца считано от датата, на която е издадено разрешение за ползване по реда на Закона за устройство на територията.
Следва да имате предвид, че когато предмет на доставката е УПИ и сграда, която не отговаря на изискванията за нова сграда са налице две отделни доставки, всяка еднасъс самостоятелен данъчен режим. Доставката на УПИ ще е облагаема на основание чл.45, ал.5 от закона. За доставката на сграда или части от нея, която не отговаря на определението за „нови сгради” ще е приложима нормата на чл.45, ал.3 от ЗДДС и същата ще е освободена. На основание чл.45, ал.7 от ЗДДСВие като доставчик може да изберете тя да бъде облагаема.
При продажба на стара сграда, за която е упражнено право на приспадане на данъчен кредит, извършена от Вас като освободена доставка ще възникне задължение за корекция на ползвания данъчен кредит по реда на чл.79, ал.1 от ЗДДС.
Ако сградата – предмет на доставката, е дълготраен актив по смисъла на Закона за корпоративното подоходно облагане, корекцията на данъчния кредит следва да се извърши на основание на чл. 79, ал. 6, т. 1 от ЗДДС.
Дължимият данъкследва да се определи съгласно формулата както следва:
ДД = ПДК х 1/20 х БГ, където:
ДД е дължимият данък;
ПДК – размерът на ползвания данъчен кредит;
БГ – броят на годините от настъпване на обстоятелствата по ал. 1 или ал.3, включително годината на настъпване на обстоятелствата, до изтичане на 20 – годишния срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит включително.
Корекцията следва да се извърши в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, съгласно чл. 79, ал. 4 от ЗДДС чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период. ‘

Оценете статията

Вашият коментар