ЗДДС, чл.7,ЗДДС, чл.14

Изх. № 24-28-755
Дата: .…………… .2007 г.
ДО
Г-Н ………………………..,
………………………………
По повод на ваше писмено запитване до Териториална дирекция – гр. София -Офис „Изток“, препратено по компетентност в ЦУ на НАП (вх. № 24-28-755/ …………07 г.), свързано с прилагането на някой разпоредби от ЗДДС (в сила от 01.01.07 г.), Ви уведомявам за следното:
По въпрос 1-ви:
Отговора на поставения от вас въпрос „каква е разликата между дистанционни продажби и доставки на стоки за ЕС (ВОД)“ се съдържа директно в разпоредбите на ЗДДС, съответно – чл.7 и чл.14. Доколкото в запитването не с сочи наличие на трудности при прилагането на закона, въпросът Ви не е обвързан с необходимостта от изразяване на допълнително становище с оглед правомощията на Изпълнителния директор на НАП, регламентирани в чл.10, ал.1, т. 10 от ЗНАП, за разясняване на данъчното законодателство.
Информацията, която се посочва в чл.12 и чл.31 на справка-декларация по ЗДДС е
въз основа на отчетните регистри по чл.124 от ЗДДС, които заедно със справка-
декларацията регистрираното лице подава за съответния данъчен период. Визираните полета осигуряват прилагането на режима на облагане с ДДС, в случаите на вътреобщностно придобиване (смисъл чл.13, ал.1 от ЗДДС) и доставките по чл. 82, ал. 2 -5 ЗДДС
По въпрос П-ри и Ш-ти:
Приложено изпращам ви копие на становище на Дирекция „Данъчна политика“ при- № 93-04-44/ 08.03.2007 г. и копие на Указание на Изпълнителния директор на НАП – № 24-00-3 /11.01.07 г., където се съдържат отговорите на поставените въпроси в запитването.
Приложение: съгласно текста.
//

Оценете статията

Вашият коментар