ЗДДС, чл.80, aл. 1, т. 1,ЗДДС, чл.10, aл. 1,ЗДДС, чл.10, aл. 2

2_1285/04.06.2009г.
ЗДДС, чл.10, ал.1 и ал.2 и чл.80,ал.1,т.1
В Дирекция „ОУИ” гр. е постъпило Ваше писмено запитване с вх. № ======г., в което е изложена следната фактическа обстановка:
През месец октомври 2006г. дружествозакупува хотелски комплекс, представляващ земя и сграда, както и движими вещи, представляващи обзавеждане и оборудване на хотелския комплекс. Дружеството е упражнило право на данъчен кредит за сграда, съоръжение и оборудване. Хотелският комплекс, ведно с движимите вещи са апортирани в новорегистрирано ЕАД „……” гр…., чийто едноличен собственик на капитала едружеството. ОтЕАД е издадено временно удостоверение, съгласно което ЕООД притежава ….. броя поименни акции.
На …..г. е сключен предварителен договор за покупко – продажба на акции междуЕООД, като продавач и ЕООД , като купувач. Обстоятелството е отразено в книгата на акционерите на „……” ЕАД. Промяна в обстоятелствата не е вписана в търговския регистър. За продажбата на акциите от „….” ЕООД е издадена фактура, в която като основание за неначисляване на ДДС е посочена разпоредбата на чл. 46,т.5 от ЗДДС.
С оглед изложената фактическа обстановка е поставен следният въпрос:
Налице ли е основание за корекция на ползвания данъчен кредит при покупката на хотелския комплекс и движимото имущество, предвид извършената през месец април непарична вноска,която не е доставка по смисъла на чл.10 от ЗДДС и последващата продажба на акции, придобити на основание непаричната вноска, която е освободена доставка съгласно чл.46, т.5 от ЗДДС?
На основание поставените въпроси изразяваме следното становище:
Апортът представлява извършване на непарична вноска в търговско дружество срещу която апортиращият получава дялове/акции от капитала на търговско дружество.
Доставката от апортиращия към приобретателя в резултат на извършване на непарична вноска в търговско дружество съгласно чл.10, ал.1, т.3 от ЗДДС не е доставка на стока или услуга.
Получателят на непаричната вноска „…..” ЕАД придобива правото на собственост върху апортирания актив от момента на възникването си като търговец.От този момент дружеството-получател става правоприемник на всички права и задължения по ЗДДС във връзка със вещите, предмет на апорта,включително и направото на приспадане на данъчен кредит и на задължението за извършване накорекция на ползвания данъчен кредит, съгласно чл.10, ал.2 отзакона.
Съгласно чл.80, ал.1, т.1 от ЗДДС апортиращият неизвършва корекции на ползвания данъчен кредит във връзка с придобиването на стоките и услугите по реда на чл.79, ал.1 – 7 от ЗДДС.Вещите предмет на апорта са собственост на „……..”ЕАД и предвид разпоредбата на чл.10, ал.2 от закона задължение за корекции би могло да възникне за новообразуваното дружество, съобразно използването на актива или при последващо разпореждане с него.
Към запитването е приложен предварителен договор, чийто предмет е продажбата на акции, придобити от ревизираното дружество в резултат на апорта. Продажбата на акции е доставка, със самостоятелен правен режим, с предмет и страни, различни от тези по извършения апорт, поради което липсва основание за корекция на ползванияданъчен кредит.

Оценете статията

Вашият коментар