ЗДДС, чл.80,ЗДДС, чл.79, aл. 3

В Дирекция ”ОДОП” –
постъпи писмено запитване с вх. № …../18.05.2013 г. В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
Дружеството е данъчно задължено лице с основна дейност отдаване под наем на промишлени модулни скелета и персонал, свързан с предоставяне на услугата. При използване, модулите подлежат на монтаж и демонтаж, според спецификата и изискванията на обекта. Във връзка с това, свързващите елементи, които са част от скелетата се повреждат и съответно се бракуват поради невъзможност за по-нататъшно използване. При придобиване на скелетата дружеството е ползвало данъчен кредит.
Поставен е следният въпрос: Следва ли да се извърши корекция на ползвания данъчен кредит при бракуване на части от скелето, когато същите са изхабени и следва да бъдат бракувани?
В отговор на поставения от Вас въпрос, изразяваме следното становище:
Корекции на ползван данъчен кредит в определени случаи са посочени вчл.79 от ЗДДС. Съгласно чл.79, ал.3 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
В чл.80 от ЗДДС са посочени ограничения за корекции. Доколкото посочената от Вас хипотеза не попада сред изброените изключения в чл.80, при бракуване на части от скелето, за които е приспаднат данъчен кредит, следва да извършите корекция и да начислите данък по реда на чл.79, ал.6, т.2 от ЗДДС.’

Оценете статията
Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван.

Данъчно третиране на получена услуга по обучение от регистрирано за целите на ДДС лице, съгласно разпоредбите на ЗДДС в сила от 01.01.2007г.;

Изх. № 24-32-60Дата: 21. 02. 2008 г.Относно: Данъчно третиране на получена услуга по обучение от регистрирано за целите на ДДС лице, съгласно разпоредбите на ЗДДС

придобития от ЧФЛ доход (от продажба на недвижимо имущество на територията на България), следва да бъде приложена разпоредба на съответната СИДДО, предвиждаща еднакво третиране на местните и ЧФЛ, рес

Изх.№ 20-00-353 08.10.2012г.чл.37,ал.1 и чл.55 от ЗДДФЛФактическа обстановка Гражданин на Руската Федерация, пребиваващ в Република Македония, е придобил през м. януари 2009 г. жилищен имот

счетоводното отчитане и формиране на счетоводния финансов резултат на предприятие, каквото е сдружението /местно юридическо лице, което не е търговец/ по смисъла на 2, ал. 1, т. 2 от Закона за счетово

В дирекция ОДОП …. постъпи Ваше писмено запитване с вх. № …… от 30.01.2017 г. Фактическата обстановка посчена в запитването е следната:Сдружение с нестопанска цел

Доставки с право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Доставки с право на приспадане на данъчен кредит по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“ постъпи Ваше

извършване на корекции в разплащателните ведомости за заплати и в Декларация обр. 1 в случаите, когато се представят болнични листи след начисляване и изплащане на работните заплати за съответния месе

3_1474/20.03.2007 г. Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г.Относно: извършване на корекции в разплащателните ведомости за заплати и в Декларация обр. 1 в случаите,