ЗДДС, чл.94,ДОПК, чл.10, aл. 3,ДОПК, чл.10, aл. 4

Телефон: (02) 9859 3759 Факс: (02) 987 70 46
Изх.№ 23-22-256
25.02.2011г.
Чл.94 от ЗДДС
Чл. 10, ал. 3 и ал. 4 от ДОПК
Според изложеното в писмото твърдите ,че Мюсюлманското настоятелство –…….. е поделение на Мюсюлманското изповедание в РБ ,което в момента няма легитимно признати централни органи на управление, а сградата на Главното Мюфтийство в гр.София е запечатана.
В тази връзка настоятелството в ……..не изпраща в централата – Главно мюфтийствоиздадените данъчни фактури и събрани суми от наеми.
Поставен е следния въпрос:
Как следва да постъпи Мюсюлманското настоятелство –……..в качеството му на местно поделение на Мюсюлманското изповедеание в РБ с оглед спазване разпоредбите на ЗДДС и ЗКПО.
Въз основа на фактическата обстановка, изложена с писмото изразяваме следнотопринципно становище :
Видно от запитването Ви Мюсюлманското изповедание в Република България е регистрирано по ЗДДС лице, което се разчита с бюджета, след предоставяне на необходимата информация за попълване на справката-декларация по ЗДДС, за всеки данъчен период от местни поделения в страната.
За издаваните фактури се използваединна номерация от всички поделения и БУСТАТ на Мюсюлманското изповедание.
Съгласно разпоредбата на чл.94 от ЗДДС специалната регистрация по закона е неразделна част от регистрацията по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс .
В тази връзка местнотоподеление на Мюсюлманското изповедание в ………. не е самостоятелен правен субект и за него не са налице задълженията за подаване на справка декларация по ЗДДС, произтичащи от специалната регистрация по ЗДДС на Мюсюлманското изповедание .
Данъчно задължени лица, които се облагат с корпоративен данъкса лицата посочени в чл.2от ЗКПО и същите подават годишна данъчна декларация по чл.92 от ЗКПО за данъчния финансов резултат и дължимия корпоративен данък.
В производствата по ДОПК, пред приходната администрацияюридическите лица се представляват от лицата, които ги управляват по закон или от упълномощени от тях с писмено пълномощно лица/чл. 10, ал. 3 и ал. 4 от ДОПК/.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДС, чл.114, aл. 1,ППЗДДС, чл.78, aл. 1

20-00-1786/16.12.2009 г.ЗДДС, чл.114, ал.1ППЗДДС, чл.78, ал.1Предвид изложената в запитването фактическа обстановка и относимата към зададените въпроси нормативна уредба Ви уведомявам следното: В чл.114 от ЗДДС

ЗДДС, чл.45, aл. 3,ЗДДС, чл.79, aл. 1

.№ 21-04-1021.02.2012г.чл. 45, ал.3 от ЗДДС чл. 79, ал. 1 от ЗДДСДружеството е инвеститор и притежава сгради, за които е ползвало данъчен кредит за построяването

определяне на приложимото осигурително законодателство във връзка със Закона за здравното осигуряване (ЗЗО).

Изх. № 53-00-91309.10.2013 г. ЗЗОчл.33, ал. 2чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „б” Вдирекция „Обжалване и данъчно-осигурителнапрактика” .е постъпило Вашеписмено запитване,приетопод № 53-00-913 от

ЗКПО, чл.194,ЗКПО, параграф 1,ЗКПО, чл.195

Приложимост на чл.21, ал.3 от ЗДДС:В настоящия случай,българската фирма е получател по посредническата услуга е свързана с осигуряване на клиенти за казино. Доставчик е турска