ЗДДС, чл.96, aл. 1

2_1317/11.06.2009
ЗДДС, чл.96, ал.1
Отправили степисмено запитванедоДирекция „ОУИ”-……. свързано с приложението наЗакона за данък върху добавената стойност / ЗДДС /.
Според фактите в запитванетоПрофесионална гимназия по туризъм „………” е второстепенен разпоредител с бюджетни кредити и е финансирана от МОН. От утвърдените средства в бюджета за издръжка на училището ръководството заделя част от тях за стоки за училищния бюфет, които не са свързани с учебния процес и материали за учебна практика – производство на тестени, сладкарски изделия и други изделия включени в учебния план на гимназистите. Върху посочените стоки и материали по доставна цена, училището начислява процент надценка, утвърден със заповед на директора. Реализираните собствени приходи чрез продажба в училищните бюфети и поръчки от страна на външни клиенти отчитате по § 24-04 по ЕБК/нетни приходи от продажби на услуги, стоки и продукция/ и начислявате данък върху приходите.
Поставяте въпроса: кои от посочените собствени приходи би следвало да формират оборот за регистриране на ПГТ”ИванП.Павлов” по ЗДДС и на основание кой член от него?
С оглед разпоредбите на ЗДДС и Правилника за прилагане на същия закон изразяваме следнотостановище:
Държавните и общинските детски градини, училища и обслужващи звена са юридически лица/чл.10, ал.5 от Закона за народната просвета/
Данъчно задължено лице по ЗДДС, съгласно чл.З, ал.1 от закона е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея.
С ал.2 е определено понятието „независима икономическа дейност“ и това е дейността на производители, търговци и лица, предоставящи услуги, включително в областта на минното дело и селското стопанство, както и упражняването на свободна професия, включително на частен съдебен изпълнител и нотариус. Независима икономическа дейност е и всяка дейност, осъществявана редовно или по занятие срещу възнаграждение, включително експлоатацията на материално и нематериално имущество с цел получаване на редовен доход от него. Кои лица не са данъчно задължени по ЗДДС и кои дейностине са независима икономическа дейност са конкретнопосочени в чл.3, ал.3 и ал.5 от ЗДДС, като описаната дейност от гимназията Ви не попада сред тях.
Предвид гореизложеното реализирането на произведената и закупена продукция от ПГ по туризъм е независима икономическа дейност по смисъла на ЗДДС, тъй като е свързано с осъществявана стопанска дейност и получаване на съответни приходи от нея. Като юридическо лице, осъществяващо независима икономическа дейност гимназиятасе явява данъчно задължено лице по смисъла на чл.3, ал.1 от закона.
С разпоредбата на чл.96, ал. 1 от ЗДДС се въвежда задължение за регистрация за целите на закона за всяко данъчно задължено лице с облагаем оборот 50 000 лв. или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователни месеца преди текущия месец. Данъчните основина облагаемите доставки, включително облагаемитес нулева ставкасе включват при определяне наоблагаемия оборот на лицето / чл.96, ал.2 от ЗДДС/. Облагаема доставка, съгласно чл.12, ал.1 от ЗДДС, е всяка доставка на стока или услуга по смисъла на чл.6 и чл.9, когато е извършена от данъчно задължено лице позакона и е с място на изпълнение на територията на страната, както и доставката, облагаема с нулева ставка, извършена от ДЗЛ, освенв случаите, в които този закон предвижда друго.
Продажбата на хранителни изделия,закупени или собствено производство е облагаема доставка без значение дали същите са произведени по време на производствената практика на учениците или в изпълнение на поръчки от външни клиенти.Освободените доставки са изчерпателно посочени в Глава четвърта на ЗДДС. Сключваните сделки отгимназията, с цел извличане на собствени приходи, не едоставка свързана с предоставянето научилищноили професионално образование, за да се третира същата като освободена по смисъла на чл.41 от ЗДДС.
Училищното образование съгласно чл.22, ал.1 от Закона за народната просветаосигурява обучението и възпитанието на учениците в съответствие с обществените потребности и индивидуалните им способности и очаквания за успешна реализация в гражданското общество, а професионалното по смисъла на ал.4 на с.чл. осигурява усвояването на общообразователния минимум и придобиване на квалификация по професия съгласно държавните образователни изисквания.
Независимо, че в професионалната гимназия една част от продуктите , които произвеждате са в изпълнениена учебна и производственапрактика, регламентирана със Закона за професионалното образование и обучение /ЗПОО/, то същите продавате по своя инициатива.
С оглед изложеното описаните в запитванетопродажби, които извършвате, формират облагаем оборот за регистрация по ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар