ЗМДТ, чл.24, aл. 1, т. 17

2_1316/11.04.2007г.
ЗМДТ – чл.24, ал.1, т.17
В запитванията Ви е отразена следната фактология: Вие притежавате в съсобственост в други лица недвижим имот, находящ се в гр.Русе. Имотът се използва от общинска фирма и вие нямате достъп до него. Въпросът, който поставяте в запитването Ви касае заплащането на данък върху недвижимите имоти и такса за битови отпадъци за имота.
На база действащата нормативна база, изразявам следното принципно становище:
По смисъла на чл.11 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/, данъчнозадължени лица по отношение на данъка върху недвижимите имоти са собствениците, концесионерите и лицата, в полза на които е учредено вещно право на ползване /вещноправните ползватели/, на облагаеми с данък недвижими имоти.
В чл.24 ал.1 на ЗМДТ са указани случаите, при които данъчнозадължените лица са освободени от заплащането на данък върху недвижимите имоти. Съгласно точка 17 на този член от заплащането на данък върху недвижимите имоти се освобождават недвижимите имоти, собствеността върху които е възстановена по закон и които не са в състояние да бъдат използвани, за период от 5 години. Данъкът върху горепосочените недвижими имоти, които се използват от държавата, общините, обществените организации или от търговски дружества, в които те участват, включително приватизираните, се дължи от ползвателите.
Принципното положение, според което данъчно задължените за данъка лица следва да заплащат и таксата за битови отпадъци води до извода, че задължени за плащането на таксата за този период са ползвателите на недвижимите имоти визирани в чл.24, ал.1, т.17 от ЗМДТ.
Алинея 1 на чл.4 от ЗМДТ изрично указва, че установяването, обезпечаването и събирането на местните данъци се извършват от служители на общинската администрация по реда на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Обжалването на свързаните с тях актове се извършва по същия ред. В свързаните с това производства по ДОПК служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите.
Общините събират местни такси, в това число и таксата за битови отпадъци като Общинският съвет приема наредба за определянетой /чл.9 от ЗМДТ/. На основание чл.9б от ЗМДТ вземанията от такси се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс като актът за установяване на вземането може да се обжалва отново по същия ред.
Следва да имате в предвид, че установяването, обезпечаването, обжалването и събирането на данъкът върху недвижимите имоти и таксата за битови отпадъци не е от компетентността на Националната агенция за приходите. По този въпрос следва да се обърнете към компетентната община. Това е общината, в приход на чийто бюджет следва да постъпи съответният местен данък съгласно Закона за местните данъци и такси.

Оценете статията

Вашият коментар