ЗДДС, чл.96,ЗДДФЛ, чл.13, aл. 1, т. 24

2_921/05.08.2014 г.
ЗДДФЛ, чл.13, ал.1, т.24
ЗДДС, чл.96
Отправили сте писмено запитване до ЦУ на НАП, препратено по компетентност вДирекция ОДОП-………., свързано с приложението наЗакона за данък върху добавената стойност / ЗДДС /.
Според фактите в запитването възнамерявате на закупите земеделска земя над 1000 декара и предполагате, че рентните плащания, които ще получаватеще бъдат над 80 000 лева годишно. Поставяте два въпроса във връзка с бъдещите Ви доходи:
1.Подлежите ли на задължителна регистрация по ЗДДС като физическо лице?
2.Подлежи ли на облагане дохода, получен като рентни плащания по ЗДДФЛ?
С оглед, че не сте посочили, че сте член кооператор, който ще предостави с договор тази земя за ползване срещу рента на кооперацията си съгласно чл.9, ал.3 от Закона за кооперацията приемаме, че намеренията Ви са да сключите аренден договор по Закона за арендата в земеделието, срещу което ще получавате арендно плащане по силата чл.2 отпосочения закон.
Във връзка с поставените от Вас въпроси и разпоредбите на ЗДДС изразяваме следнотопринципно становище:
По приложението на ЗДДС
Предпоставките за задължителна регистрацияна данъчно задълженителица по чл.96 от ЗДДСса наличие наоблагаем оборот 50 000 лева или повече за период не по-дълъг от последните 12 последователнитемесеца преди текущия. Облагаемият оборот е сумата от данъчните основина извършените от лицето облагаеми доставки, включително облагаемите съсставка нула, доставки на финансови услуги по чл.46, доставка на застрахователни услуги по чл.47.Предвид, че отдаването на земя под наем или аренда е освободена доставка по силата на чл.45, ал.1 от ЗДДС, получени доходи по арендно плащане не формират оборот за регистрация по ЗДДС.
По ЗДДФЛ
В чл. 13, ал. 1, т. 24 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) като необлагаеми са посочени доходите, получени от рента, аренда или от друго възмездно предоставяне за ползване на земеделска земя. «Рента» по смисълана т.17 от §1 на ДР на ЗДДФЛ е доход, който получава собственикът на земеделска земя за ползването й от кооперация, регистрирана по Закона за кооперациите, а «аренда» е доход, който арендодателят получава по силата на договор за аренда/т.18 от §1 от ДР на ЗДДФЛ/.В ЗДДФЛ не е установена легална дефиниция на понятието «земеделска земя», поради което се използва дефиниция дадена в друг нормативен акт.
Съгласно чл. 2 от Закона за собствеността и ползването на земеделски земи (ЗСПЗЗ) земеделски земи са тези, които са предназначени за земеделско производство и:
1. не се намират в границите на урбанизираните територии (населени места и селищни образувания), определени с подробен устройствен план, или с околовръстен полигон;
2. не са включени в горския фонд;
3. не са застроени със сгради на: промишлени или други стопански предприятия, почивни или здравни заведения, религиозни общности или други обществени организации, нито представляват дворове или складови помещения към такива сгради;
4. не са заети от открити мини и кариери, от енергийни, напоителни, транспортни или други съоръжения за общо ползуване, нито представляват прилежащи части към такива съоръжения.
Освен това в чл. 2, ал. 1 от Закона за опазване на земеделските земи е казано че земеделските земи са основно национално богатство и се използват само за земеделски цели. Предназначението на земеделските земи е за производство на растителна продукция и паша на добитък по начин, неувреждащ почвеното плодородие и здравето (чл. 2, ал. 2 от ЗОЗЗ).
Предвид гореизложеното, ако отдаваната от Вас земя, не отговаря на критериите за земеделска земя по смисъла на чл. 2 от ЗСПЗЗ, придобитият доход от отдаването й под наем няма да попадне в обхвата на необлагаемите доходи, посочени в чл. 13, ал. 1, т. 24 от ЗДДФЛ и ще подлежи на облагане. На основаниечл. 31 от ЗДДФЛ облагаемиятдоход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество се определя, като придобитият доход се намалява с 10 на сто разходи. По отношение на авансовото облагане следва да имате предвид, че на основание чл. 44, ал. 4 от същия закон (в сила от 01.01.2011 г.) когато платецът на дохода от наем е предприятие, размерът на данъка се определя и данъкът се удържа от платеца на дохода при изплащането му. В годишен аспект този доход подлежи на деклариране в Приложение № 4 на Годишната данъчна декларация по чл. 50 от ЗДДФЛ.
Следва да имате предвид при определяне характера на доходите и разпоредбата на чл.13, ал.5 от ЗДДФЛ, която изключва приложението на чл.13, ал.1 от ЗДДФЛ за доходи от стопанска дейност като търговец по смисъла на Търговския закон.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »