ЗДДС, чл.97а, aл. 1

Изх.№20-00-233
07.07.2011г.
чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС
В запитването поставяте следниявъпрос:
Получател по доставка на услуга от чуждестранно лице, следва ли да се регистрирара по ЗДДС.
Съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададеният от Вас въпрос, изразяваме следното принципно становище:
По смисъла на чл. 82, ал. 2, т. 3 от ЗДДС, в сила от 01.01.2010 год., когато доставчикът е данъчно задължено лице, което не е установено на територията на страната и доставката е с място на изпълнение на територията на страната и е облагаема, данъкът е изискуем от получателя при доставка на услуги – когато получателят е данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6.
Съгласно чл. 97а, ал. 1 от ЗДДС на регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2 от закона.
Съгласно чл.85 от ДОПК и в съответствие с разпоредбите на чл.3, ал.1, т.1 от Закона за Националната агенция за приходите в кореспонденцията си с НАП сте длъжни да посочвате идентификацията на лицата, с чиито права и задължения е свързано запитването Ви.
…………’

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »