ЗДДС, чл.97а

1106/16.06.2010 г.
чл.97а от ЗДДС
Дружеството Ви не е регистрирано по ЗДДС лице и смята да се занимава с изработка на интернет сайтове и публикуване на реклама на фирми в собствен сайт, предназначен предимно за това. В тази връзка поставяте следните въпроси:
1.Счита ли се изработката на интернет сайтове и поддържането им за «услуги извършвани по електронен път», съгласно §1, т.14 от ЗДДС;
2.Публикуването на реклама в интернет как се определя като рекламна услуга или «услуги извършвани по електронен път»;
3.Какво е данъчното третиране и как се документиратгореспоменатите услуги, като се има предвид, че взаимоотношенията с партньорите, особенно извън територията на нашата страна може да се уреждат предимно по интернет;
4.Предоставянето на този вид услуги за трета страна – Швейцария, т.е. извън територията на Общността, поражда ли задължение за регистрация по чл.97а от ЗДДС?
С оглед изложената в запитването нe достатъчно пълна фактическа обстановка, предвид факта, че към настоящият момент лицето все още няма сключени договори за извършване на съответните услуги,въз основа на относимата нормативна уредба, свързана със ЗДДС и ППЗДДС, изразявам следното принципно становище:
За да се приложи определен режим на облагане с данък върху добавената стойност на доставките на услуги е необходимо правилно да се определи мястото на изпълнение на съответната доставка.
Предвид действащата нормативна уредба, свързана с ДДС, мястото на доставките свързани с извършване на услуги по електронен път, както и на предоставяне на рекламни услуги се определявзависимост от статута на получателя на услугата, т.е. дали същият е данъчно задължено лице или е данъчно незадължено лице.
Съгласно чл.21, ал.2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
Предвид гореизложеното, когато получателят на услугите, свързани с изработване на интернет сайтове, както и на услугите свързани с публикуване на реклама в интернет е данъчно задължено лице, мястото на извършване на доставките емястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, освен в случаите когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. В този случай мястото на изпълнение на доставките е мястото, където се намира този обект.
Предвид изложената фактическа обстановка в запитването, ако получателят на тези услуги е ДЗЛ, установено в Швейцария, мястото на изпълнението им ще е на територията на Швейцария. В този случай мястото на изпълнение на доставките е извън територията на страната и на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС за доставчика не възниква задължение за начисляване на ДДС.
Предвид разпоредбата на ал.5 на чл.21 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на услуга е мястото, където получателят е установен или има постоянен адрес или обичайно пребиваване, когато са налице едновременно следните условия:
1. получателят е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Общността;
2. доставяните услуги са с предмет посочен в т.2, буква „а” до буква „н” на чл.21, ал.5 от ЗДДС, в които се включват както рекламни услуги, така услуги извършвани по електронен път.
В §1, т.14 от Допълнителните разпоредби /ДР/ на ЗДДС е дадена легална дефиниция на понятието «услуги, извършвани по електронен път». За целите на облагането с ДДС в тези услуги се включват:
– предоставяне на пространство в интернет, доставка на носители на съдържание в интернет /хостинг/, дистанционна поддръжка на програми и апаратура по електронен път;
– доставка на софтуер и актуализацията му по електронен път;
– предоставяне на изображение, текст и информация и на достъп до база данни по електронен път;
– предоставяне на музика, филми и игри, в т.ч. лотарийни, хазартни игри и игри с парични и предметни награди, предоставени по електронен път, както и на политически, културни, художествени, спортни, научни и развлекателни предавания и прояви;
– предоставяне на дистанционно обучение по електронен път.
Във връзка с гореизложеното и доколкото предоставяните от Вас услуги по изработване на интернет сайтове представляват „услуги извършени по електронен път” по § 1, т.14 от ДР на ЗДДС, както и при определяне на услугите свързани с публикуване на реклама в интернет като рекламна услуга,са приложими съответно разпоредбите на чл.21, ал.5, т.2, б.”к” и б.”б” от ЗДДС, при условие, че получателят на тези услуги е данъчно незадължено лице, което е установено или има постоянен адрес или обичайно пребиваване извън Общността. В този случай мястото на изпълнение на доставките е извън територията на страната и на основание чл.86, ал.3 от ЗДДС за доставчика не възниква задължение за начисляване на ДДС.
Относно документирането на доставките, когато за доставчика не възниква задължение за начисляване на данък, следва да се издаде фактура, която да отговаря на изискванията на чл.114, ал.1, т.12 от ЗДДС, в която да се посочи съответното основание за неначисляване на данък.
Съгласно чл.97, ал. 2 от ЗДДС на регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
В конкретния случай, когато предоставяте услуги по чл.21, ал.2 от ЗДДС, с място на изпълнение на територията на трета страна – Швейцария не подлежите на регистрация на основание чл.97а от ЗДДС.
За целите на задължителната регистрация по ЗДДС следва да имате предвид, че доставките с място на изпълнение на територията на друга държава членка на ЕС, както и тези с място на изпълнение извън Общността не участват при формиране на облагаем оборот по чл.96, ал.2 от закона.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest