здравно осигуряване на гражданин на ЕС пребиваващ в Република България с удостоверение за продължително пребиваване и който има сключен граждански брак с български гражданин , изразяваме следното с

1_62/21.03.2007г.
Чл.33,ал.1,т.6 от ЗЗО
Чл. 84, ал.3 от ДОПК
Във връзка с Ваше запитване, заведено с вх. ……………… в
Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр…………, относноздравно осигуряване награжданин на ЕСпребиваващ в Република България с удостоверение за продължително пребиваване и който има сключен граждански брак с български гражданин , изразяваме следното становище:
Съгласно чл.33,ал.1,т.6 от ЗЗО, задължително осигурени в Националната осигурителна каса са лицата, извън посочените в т.1-5 на същата алинея, за които се прилага законодателството на Република България, съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност.
При така изложените факти в запитването, а именно, че от 2007г. нямате личен номер на чужденец, който да се посочва за индентификацияпри кореспонденция с Националната агенция по приходите с оглед внасяне на здравноосигурителни вноски следва да получите служебен номер.
Зазадължените лица, които не притежават единен граждански номер или личен номер на чужденец, и не подлежат на вписване в регистър Булстат или Търговския регистър се извършва вписване на даннитеза лицето в регистъра на НАП, като на лицето се издава служебен /индентификационен/ № от регистъра на НАП./чл.84,ал.3 от ДОПК/
В вашия случай следва да се обърнете към компетентната териториална дирекция на НАП гр.Сливен и подадете искане за регистрация на чуждестранно физическо лице по утвърден образецвъз основа на което да Ви бъде издаден служебен номер.

Оценете статията

Вашият коментар