здравноосигурителен статус на лице с два уникални идентификационни номера – единен граждански номер (ЕГН) и личен номер (ЛН)

Изх. № 33-00-202
Дата: 29.10.2019 год.
ДОПК, чл. 80, ал. 1;
ДОПК, чл. 82, ал. 3;
ДОПК, чл. 84, ал. 1.

ОТНОСНО: здравноосигурителен статус на лице с два уникални идентификационни номера – единен граждански номер (ЕГН) и личен номер (ЛН)

Във Ваше писмено запитване, постъпило в Централно управление на Националната агенция за приходите (ЦУ на НАП), препратено ни по компетентност от Националния осигурителен институт без приложенията към него, и заведено с вх. №ЕП-33-00-202 от 27.09.2019 г. г., е изложена следната фактическа обстановка:
Съпругата Ви е чужденец и от 1978 г. пребивава постоянно в България. До 2015 г. е имала български документ за самоличност с ЕГН, чрез който е била осигурявана в България и е изплащана отпуснатата пожизнена пенсия. При смяна на документа й за самоличност е издаден личен номер. Това създава проблем при всяко посещение на медицински преглед, тъй като при справка за здравноосигурителния й статус и по двата идентификатора в информационната система е с прекъснати здравноосигурителни права.
Поставени са следните въпроси:
1. Защо за едно и също лице с два идентификационни номера не може да се направи справка за здравноосигурителния му статус?
2. Трябва ли цялата информация по ЕГН да се прехвърли на ЛН и какви действия следва да се предприемат?
Доколкото в изпратеното ни запитване не са предоставени конкретни индивидуализиращи данни за съпругата Ви, въз основа на които да бъдат предприети действия, Ви предоставям принципно становище:
В изпълнение на чл. 80, ал. 1 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), ЦУ на НАП създава и поддържа регистър и база данни за задължените лица.
Съгласно чл. 82, ал. 3 от ДОПК данните по чл. 81, ал. 1 за лицата, вписани в търговския регистър и за лицата, вписани в регистър БУЛСТАТ, се вписват служебно от съответната компетентна териториална дирекция въз основа на данните от търговския регистър, съответно от регистър БУЛСТАТ.
По силата на чл. 84, ал. 1 от ДОПК регистрираните лица се идентифицират чрез данните по чл. 81, ал. 1, т. 2 – 4, като идентификацията на вписаните в регистър БУЛСТАТ лица се извършва чрез единен идентификационен код БУЛСТАТ, а на лицата, регистрирани по реда на Закона за търговския регистър – чрез единен идентификационен код, определен от Агенцията по вписванията.
Идентификацията на физически лица, които не са вписани в търговския регистър, съответно в регистър БУЛСТАТ, се извършва чрез единния граждански номер или личния номер на чужденец.
При промяна на идентификационния номер на физическо лице или при наличие на повече от един идентификатор, е необходимо лицето да уведоми за настъпилото обстоятелство компетентната за него структура на НАП. Въз основа на предоставените от заинтересованото лице документи се извършва актуализация на данните и обвръзка между идентификационните номера на лицето. В регистъра на НАП се запазва информация при всяка промяна на идентификатора, като всички данни за социалното и здравното осигуряване, както и данните за данъчните задължения за лицето са достъпни при посочване на активния (актуалния) към момента идентификационен номер. Следва да се има предвид, че данните за съответствие на идентификационните номера на физическите лица, данните от подадените декларации, свързани с държавното обществено осигуряване на лицата, както и приходите от осигурителни вноски, се предоставят от приходната администрация на Националния осигурителен институт (НОИ) ежедневно, съгласно подписана Инструкция за обмен на информация между двете институции.
С оглед коректност на последващо подаваните от НОИ данни за здравното осигуряване на съпругата Ви като пенсионер, считаме, че е необходимо тя да уведоми и НОИ за актуалния си (активния) към момента идентификационен номер.

5/5

Вашият коментар