здравно осигуряване на член на Общинска избирателна комисия /ОИК/ за периода на временна неработоспособност

.
3_1671/30.10.2019 г.

ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 5;
ЗЗО, чл. 40, ал. 1, т. 1, буква „а“

ОТНОСНО: здравно осигуряване на член на Общинска избирателна комисия /ОИК/ за периода на временна неработоспособност

Съгласно изложеното в запитването, лице е назначено на длъжност член на ОИК. Същото лице е във временна неработоспособност, настъпила след назначаването му.
В тази връзка се поставят следните въпроси:
1. Какъв е процента на здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя за периода на временна неработоспособност на членовете на ОИК – 4.8 % или 8 %?
2. Какъв е процента на здравноосигурителни вноски за сметка на работодателя за периода на временна неработоспособност на държавните служители – 4.8 % или 8 %?

При така изложената фактическа обстановка с оглед разпоредбите на Закона за здравното осигуряване (ЗЗО, ДВ бр. 70/1998 г., посл. изм. ДВ бр. 24/2019 г.) е изразено следното становище:
Съгласно разпоредбата на чл. 83, ал. 1 от Изборния кодекс /ИК/ членовете на общинската избирателна комисия получават възнаграждение за работата си в съответната комисия. В ал. 3 на същата норма е указано, че членовете на общинската избирателна комисия получават месечно възнаграждение за периода от деня на назначаването им до 7 дни след обявяване на резултатите от изборите. По силата на чл. 83, ал. 7 от ИК членовете на общинските избирателните комисии за времето, необходимо за работата им в съответната комисия, се осигуряват като лица, упражняващи трудова дейност на изборна длъжност. Осигурителните вноски по Кодекса за социално осигуряване и ЗЗО на членовете на общинските избирателни комисии са за сметка на държавния бюджет.
Във връзка със здравното осигуряване следва да се има предвид, че съгласно разпоредбата на чл. 40, ал. 1, т. 5 от ЗЗО здравноосигурителните вноски за лицата във временна неработоспособност поради болест, бременност и раждане и отпуск за отглеждане на малко дете по реда на чл. 164, ал. 1 и 3 от Кодекса на труда /КТ/ и отпуск при осиновяване на дете до 5-годишна възраст по реда на чл. 164б, ал. 1 и 4 от КТ се дължат върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица. Вноските са за сметка на работодателя и са равни на дължимата от него част от вноската като се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Осигурителните вноски за лицата, които се осигуряват за своя сметка, са в същия размер и се внасят до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За възнаграждението по чл. 40, ал. 5 от КСО осигурителните вноски са дължими по реда на ал. 1, т. 1 на чл. 40 от ЗЗО. Следва да се отбележи, че осигурителната вноска е изцяло за сметка на работодателя, когато това е предвидено в закон /чл. 40, ал. 1, т. 1, б. „а“ от ЗЗО/.
Със Закона за бюджета на Националната здравноосигурителна каса се определя размерът на задължителната здравноосигурителна вноска. За 2019 г. размерът на вноската е 8 на сто.
От изложеното може да се обобщи, че размерът на здравноосигурителната вноска за членовете на ОИК, който е 8 на сто, е изцяло за сметка на държавния бюджет и се внася от осигурителя до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнася. За периодите на временна неработоспособност вноските са за сметка на осигурителя и са равни на дължимата от него част от вноската, която е в размер на 8 на сто.
Определянето на дължимите здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност на държавните служители е аналогично, тъй като в нормата на чл. 38, ал. 2 от Закона за държавния служител е регламентирано, че осигуряването на държавния служител става за сметка на съответните бюджети, т.е. вноската е изцяло за сметка на осигурителя и е в размер на 8 на сто.

5/5

Вашият коментар