ЗКПО, т. 34, параграф 1,ДОПК, чл.128,ДОПК, чл.129,ЗКПО, чл.204,ЗКПО, чл.205,ЗДДФЛ, чл.24,НЕВД, чл.7, aл. 1

2_ 1123/06.07.2012 г.
ЗКПО – чл.204;
ЗКПО – чл.205;
ЗКПО – §1, т.34от ДР;
ЗДДФЛ – чл.24;
НЕВДОВ – чл.7;
НЕВДОВ – чл.1;
ДОПК – чл.128, чл.129;
Закона за държавния бюджет – §87, т.2;
Закона за нардната просвета – чл.40б;
Закон за нормативните актове.
Предоставили сте суми за представително облекло на педагогическия персонал по реда на чл.2, ал.2 от Наредба № 1 от 09.04.2012г, издадена от Министъра на образованието, младежта и науката за представителното облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите ги звена. От обхвата на Наредбата са изключени административния и помощния персонал.
Във връзка с горното поставяте следните въпроси:
1. Ако сумата за представително облекло се дава по финансов фиш, дължат ли се осигуровки и ако отговорът е да – какви.
2. Дължи ли се данък върху доходите или друг данък върху сумата за представително облекло.
3. При положение, че вече сте изплатили суми за представително облекло през м.май и м.юни 2012 г. под формата на социален разход с начислени върху него осигуровки и данък върху доходите, допустима ли е корекция в НАП, ако върху тези суми не се дължат данъци и осигуровки.
Изхождайки от фактическата обстановка в запитването и действащата към момента данъчно осигурителна нормативна уредба, изказваме следното принципно становище:
На 16 декември 2011 г. в ДВ, бр.99 е обнародван Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г., с чийто параграф 87, т.2 се приема нов чл.40б на Закона за народната просвета /ЗНП/ със следния текст:
„Чл.40б, ал.1- При изпълнение на служебните задължения лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена имат право на представително облекло за всяка календарна година при условия и по ред, определени в наредба на министъра на образованието, младежта и науката, съгласувано с министъра на финансите“.
На основание горната разпоредба е издадена Наредба № 1 от 09.04.2012 г. за представително облекло на лицата от педагогическия персонал в детските градини, училищата и обслужващите звена. Съгласно чл.2 от Наредбата, суми за представително облекло не се предоставят на административния и помощния персонал на посочените заведения. Стойността на представителното облекло се дава в пари, като облеклото се осигурява от всяко лице от педагогическия персонал.
Изхождайки от горните разпоредби, както и от регламентите на Закона за корпоративното подоходно /ЗКПО/ облагане, считаме, че сумите, предоставяни само на педагогическия персонал за представително облекло, не попадат в обхвата на социалните разходи по смисъла на чл.204 отзакона. В §1, т.34от ДР на ЗКПО е дадена дефиниция на понятието «социални разходи». Съгласно тази дефиниция не е налице предоставяне на социални разходи в натура, когато между работодател и работници и служители са налице парични взаимоотношения под каквато и да е форма по отношение на социалните придобивки, каквато е описаната от Вас хипотеза.
Чл.205 от ЗКПО указва, че социални разходи, които не са предоставени в натура, представляващ доход на физическото лице, се облагат при условията и по реда на Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/.
Съгласно чл.24, ал.1 от ЗДДФЛ, облагаемият доход от трудови правоотношения е трудовото възнаграждение и всички други плащания в пари и/или в натура от работодателя или за сметка на работодателя, с изключение на доходите, посочени в ал.2
Съгласно чл.24, ал.2, т.3 от ЗДДФЛ, в облагаемия доход от трудови правоотношения не се включва стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставени при условия и по ред, предвиден в нормативен акт.
Аналогични са изискванията на законовата уредба, уреждаща начисляването на осигуровки върху стойността, изплащана за представително облекло. На основание чл.1, ал.7, т.4 от Наредбата за елементите на възнаграждението и за доходите, върху които се правят осигурителни вноски (НЕВДОВ) не се изчисляват и внасят осигурителни вноски върху стойността на работното, униформеното и представителното облекло, предоставено при условия и по ред, предвидени в нормативен акт.
Общите правилаза издаване и прилагане на нормативните актове сарегламентирани в Закона за нормативните актове /ЗНА/.
Нормативният акт съдържа общи правила за поведение, които се прилагат към индивидуално неопределен кръг субекти, има нееднократно действие и се издава или приема от компетентен държавен орган, определен от Конституцията или закон (чл.1а и чл.2 от ЗНА).
Нормативни актовепо силата на цитирания закон са: кодексите, законите, правилници, наредби, инструкции и разпореждания, а подзаконовите нормативни актове са правилници, наредби, инструкции, които се приемат с постановления на Министерския съвет.
Паричните средста за представително облекло, които сте изплатили на педагогическия персонал са регламентирани в Наредба № 1 от 09.04.2012 г., издаденана основание нормативен акт – Закона за народната просвета, чл.40б, ал.1, във връзка с параграф 87, т.2 от Закона за държавния бюджет на Република България за 2012 г.
С оглед гореизложеното считаме, че средствата, предоставени за представително облекло са изплатени по силата на нормативен акт и за тях са приложими разпоредбите на чл. 24, ал.2, т.3 от ЗДДФЛ и на чл.1, ал.7, т.4 от НЕВДОВ.
В заключение Ви уведомявам, че ако са налице неоснователно внесени авансови осигурителни и здравни вноски, те могат да Ви бъдат възстановени или прихванати срещу изискуеми вземания на НАП по реда на чл. 128-129 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), въз основа на подадено писмено искане от Вас до компетентната териториална дирекция на НАП, придружено от подкрепящите го документи.

Оценете статията

Вашият коментар