Следва ли преобразуващото се АД да подава декларация по чл.92 от ЗКПО към датата на преобразуване?

2_ 1134/09.07.2012 г.

ЗКПО – чл.92;
ЗКПО – чл.116;
ЗКПО – чл.115;
ЗКПО – чл.117;
ЗКПО – чл.118, ал.2;
ЗКПО – чл.119;
ЗКПО – чл.88, ал.1;
Търговски закон – чл.264.

На 23.06.2012 г е вписано в Търговския регистър извършено преобразуване на „…………….” АД с ЕИК по регистър Булстат …………. чрез промяна на правната форма в „……………” ООД с нов ЕИК по регистър Булстат ………….. Новоучреденото дружество е правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.
„………………” АД е подало декларация за намаляване на авансовите вноски по чл.88, ал.1 от ЗКПО преди действията по преобразуване.
Във връзка с описаната фактическа обстановка поставяте следните въпроси:
Следва ли преобразуващото се дружество „……………..” АД да подава декларация по чл.92 от ЗКПО към датата на преобразуване – 23.06.2012г., както и Отчет за дейността за периода 01.01.2012г – 23.06.2012г.
Ако отговорът е положителен, кое е задълженото лице, което подава декларацията за последния данъчен период и се разчита с бюджета.
Трябва ли да се състави баланс за преобразуване на „…………….” АД към 23.06.2012г.
Какви са задълженията на правоприемника „……………” ООД във връзка с декларацията по чл.88, ал.1 от ЗКПО, подадена от преобразуващото се дружество.
Изхождайки от изложените обстоятелства в запитването и действащата към момента данъчно-осигурителна нормативна уредба, изказвам следното принципно становище:
Данъчното третиране на процеса по преобразуване на дружества и произтичащите за тях задължения към бюджета са уредени в глава деветнадесета от ЗКПО. Извън обхвата на посочения данъчен режим са случаите на преобразуване чрез промяна на правната форма по чл. 264 от ТЗ, предвид разпоредбите на чл. 116, чл. 118, ал. 2, чл. 119, ал. 3 и чл. 120, ал. 3 от ЗКПО.
Изхождайки от изложеното в запитването, а именно преобразуване чрез промяна на правната форма на дружеството, считаме че попадате в хипотезата на чл.264 от Търговския закон /ТЗ/. Съгласно легалната дефиниция на понятието промяна на правната форма, дадено в чл.264, ал.1 от ТЗ, търговско дружество / преобразуващо се дружество/ може да се преобразува чрез промяна на правната форма, като се превърне в търговско дружество от друг вид /новоучредено дружество/. В конкретния случай, преобразуващото се дружество „…………….” е акционерно дружество, а новоучреденото дружество, което става негов правоприемник е с нова правна форма, дружество с ограничена отговорност, т.е. дружество от друг вид.
Съгласно разпоредбите на ТЗ, преобразуващото се дружество се прекратява и възниква новоучреденото, а правата и задълженията на преобразуващото се дружество преминават изцяло върху новоучреденото дружество. Новоучреденото дружество става правоприемник на преобразуващото се дружество, което се прекратява без ликвидация.
Данъчното третиране при преобразуване чрез промяна на правната форма е регламентирано с нормата на чл.116 от ЗКПО.
Съгласно чл.116, ал.1 от закона, в случаите на преобразуване чрез промяна на правната форма по чл.264 от ТЗ, разпоредбите на чл.115 от ЗКПО относно данъчно облагане за последния данъчен период и на чл.117 от същия закон относно деклариране и внасяне на данъка за последния данъчен период не се прилагат. Новоучреденото дружество поема всички задължения за определяне на данъчния финансов резултат и внасянето на дължимия корпоративен данък за цялата година на преобразуването.
Текстът на чл.116, ал.2 от ЗКПО урежда, че за данъчни цели всички права и задължения, произтичащи от действия, извършени от преобразуващото се дружество за текущия и предходни периоди, включително преобразуванията на данъчния финансов резултат, се смятат за извършени от новоучреденото дружество.
Изхождайки от горните норми, задължение за подаване на данъчна декларация по реда на чл.92 от ЗКПО за отчетната 2012 година има новоучреденото дружество „…………….” ООД. С нея дружеството следва да декларира съвкупният данъчен финансов резултат за 2012 година, т.е както за периода преди преобразуването, така и за периода след него. На основание чл.116, ал.2 от закона, на „……………..” ООД е вменено и задължението за разчитане на задълженията за корпоративен данък с бюджета в срок до 31.03. на следващата година, чл.93 от ЗКПО.
Според разпоредбата на чл.92, ал.3 от ЗКПО /в сила от01.01.2010 г./ към годишната данъчна декларация, дружеството следва да подаде и годишен отчет за дейността.
ЗКПО дава възможност с разпоредбата на чл.119, ал.3, при преобразуване чрез промяна на правната форма по реда на чл.264 от ТЗ, новоучреденото дружество да пренася данъчни загуби, формирани преди промяната на правната форма.
При промяна на правната форма по реда на чл.264 от ТЗ новоучреденото дружество трябва да прави месечни или тримесечни авансови вноски по общия ред на закона. Те ще се определят въз основа на финансовия резултат на преобразуващото се дружество чл.118, ал.2 от ЗКПО. От тук следва извода, че новоучреденото дружество „……………” ООД може да се възползва от подадената от преобразуващото се дружество декларация за намаляване на авансовите вноски по реда на чл.88, ал.1 от ЗКПО.

Оценете статията

Вашият коментар