ЗКПО, чл.10,ЗКПО, чл.33, aл. 1, т. 1

5Изх. № 53-02-105/ 17.05.2010 г.
чл.33, ал.1 ,т 1от ЗКПО
Чл. 10 от ЗКПО
Относно изплатени суми за разходи за пътуване и престой на лица по извънтрудови правоотношения.
Изложенатафактическа обстановка е следната:
Във връзка с Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 6, ревизия 5 на лаборатория в ,,……..” АД извършвана веднъж годишно от Изпълнителна агенция ,,Българска служба за акредитация” (ИА БСА), агенцията командирова екип от външни технически експерти, посочвайки в заповедите за командировка, че разходите за командировка са за сметка на ,,……..” АД.
Позовавайки се на факта, че заповедите за командировка са издадени от ИА БСА дружеството е поискало да му бъде издадена фактура с цел признаване на поетите от дружеството разходи за командировка. От страна на ИА БСА е получен отказ.
В тази връзка са формулирани следните въпроси:
1.Има ли основание ИА БСА да откаже издаване на фактура за посочените разходи?
2. Отговарят ли приложените към писмото документи на изискванията на чл.10 от ЗКПО?
3.Следва ли ,,……” АД да признае за данъчни цели съгласно чл.33 от ЗКПО разходите за пътуване и престой на надзорните екипи?
Предвид гореизложената фактическа обстановка изразявам следното становище:
1.ИА БСА е създадена със Закона за акредитацията извършвана от Българска служба за аккредитация (обн. В ДВ. Бр.100 от 13 декември 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.). Съгласно разпоредбата на чл.18, ал.1 от цитирания закон ,,Акредитацията се извършва при условията и по реда, определении в закона и в утвърдени процедури и правила за аккредитация на агенцията.” Процедуритеи правилата се публикуват в официалния бюлетин и/или на страницата на агенцията в Интернет и се обнародват в държавен вестник (чл.18, ал.2 от закона). Видно от т. 7.1.q от Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 5, ревизия 1 задължение на оценявания орган на съответствието (в случая ,,…….” АД) е да заплати на всеки член на екипа по оценяване или надзор за всеки отделен случай пътни, дневни и квартирни пари съгласно наредбата за командировки в страната.
Това е основанието,поради което ИА БСА не следва да Ви фактурира тези разходи на ,,………..” АД.
2. За да бъдат признати за данъчни цели като разход на командироващото дружество, (независимо, че ,,………..” АД не е издал заповедите за командировка)изплатените за пътуване и престой разходи суми, следва да бъдат документално обосновани в съответствие с изискванията на чл.10 от ЗКПО –чрез първичен счетоводен документ по смисъла на закона за счетоводството, отразяващ вярно стопанската операция. В конкретния случай, ,,………..” АД може да получи от ИА БСА надлежно заверени копия от заповедите за командировка на техническите експерти.
Обръщам Ви внимание, че в заповедта за командировка следва да са попълнени всички реквизити-дневни пари иквартирни пари. В случай, че пътуването се извършва с лично МПС, следва да се впишат всички данни за МПС-марка, рег. №, разхода на гориво и маршрута.
Копията от заповедите за командировка и оригиналите на другите първични счетоводни документи (за транспорт и нощувки) са основание за признаване на извършените разходи от ,,……..” АД съгласно чл.10, ал.2 от ЗКПО.Липсата на документална обоснованост по смисъла на чл.10 от ЗКПО е основание за непризнаването на разходи и коригиране на счетоводния резултат в увеличение на основата на чл.26, т.2 от посочения закон.
3.Съгласно разпоредбата начл.33, ал.1, т.1 от Закона за корпоративното и подоходно облагане (ЗКПО), счетоводните разходи за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, се признават за данъчни цели, когато пътуването и престоят са във връзка с дейността на данъчно задълженото лице.
С оглед гореизложеното, изплатените от ,,…….” АД суми за разходи за пътуване и престой на техническите експерти от ИА БСА, във връзка с ежегодната акредитация на лабораторията на основание т. 7.1.q от Процедура за акредитация BAS QR 2, версия 5, ревизия 1 на ИА БСА ще бъдат признати за данъчни цели по реда на чл.33 от ЗКПО.
Следва да имате предвид, че при последващ контрол, всички събрани доказателства подлежат на преценка и анализ от страна на органите по приходите.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Оценете статията Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково

Прочети »