ЗКПО, чл.15,ЗКПО, чл.16

Изх. № 53-04-182/03.04. 2015 г.
ЗКПО – чл. 15
ЗКПО – чл. 16
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. №53-04-182/…2015 г. във връзка с прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане(ЗКПО).
В запитването е изложена следната фактическа обстановка:
„П“ ЕООД притежава дългосрочни инвестиции под формата на контролно участие в четири търговски дружества, местни юридически лица.Инвестициите в акции и дялове са отразени в баланса на дружеството по цена на придобиване, която превишава действителната им стойност. Последващи оценки (обезценки и преоценки) на инвестициите не са правени.
Ръководството на дружеството възнамерява да се освободи от тези дългосрочни инвестиции чрез продажба на акциите/дяловете на трето лице (включително и свързано) по ценапод цената на придобиване, но на по-висока от номиналната стойност на акция/дял. В този случай предприятието ще реализира счетоводни загуби.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
1. Данъчно признати ли са счетоводните загуби в годината на продажбата на акциите/дяловете на притежаваните предприятия, без да се регулира/увеличава финансовия резултатпо реда на ЗКПО?
2. Необходимо ли е извършване на експертна оценка на акциите/дяловете преди продажбата?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросите и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
ЗКПО не съдържа специални разпоредби, които да регулират загубите, реализирани от сделки с цена под балансовата стойност на продадените активи/инвестиции.
В Част първа „Общи положения“ на ЗКПО има разпоредби (чл. 15 и чл. 16 от с.з.), които регламентират, че при сключване на дадена сделка може като краен резултат да се реализира отклонение от данъчно облагане, независимо от това дали страните са свързани или не са свързани лица. Търговските и финансови взаимоотношения между лицата при сключване на дадена сделка следва да се подчинени на пазарните изисквания, т.е. цената на сделката по продажбата на акции/дялове е необходимо да е пазарната такава.
Съгласно§ 1, т. 14от ДР на ЗКПО „пазарна цена“ е цената по смисъла на § 1, т. 8 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК), а именно сумата без данъка върху добавената стойност и акцизите, която би била платена при същите условия за идентична или сходна стока или услуга по сделка между лица, които не са свързани.
Методът за определяне на пазарната цена следва да е съобразен с разпоредбите на Наредба № Н-9 от 14.08.2006 г. за реда и начините за прилагане на методите за определяне на пазарните цени (Наредба № Н-9/14.08.2006 г.).
Според чл. 65 от Наредба № Н-9/14.08.2006 г. за целите на определяне на пазарните цени по смисъла на тази наредба при необходимост могат да се ползват и оценки на лицензирани оценители и заключения на вещи лица.
Предвид гореизложеното, ако в хода на осъществяван данъчно-осигурителен контрол се констатира наличието на отклонение от данъчно облагане, за преодоляването му са приложими разпоредбите на чл. 15 и чл. 16 от ЗКПО. На основание посочените разпоредби за данъчни цели се приема тази данъчна основа, която би се получила при извършване на обичайна сделка от съответния вид по пазарни цени и насочена към постигане на същия икономически резултат, но който не води до отклонение от данъчно облагане.
С оглед посоченото по-горе, считам за целесъобразно извършването на експертна оценка на акциите/дяловете преди продажбата.
Настоящото становище е принципно и е въз основа на изложената в запитването фактическа обстановка. В случаите, когато в производство, възложено по реда на ДОПК се установи фактическа обстановка различна от посочената, Вие не може да се позовавате на разпоредбата на чл. 17, ал. 3 от ДОПК. ‘

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Прилагане на ЗДДС.

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДС. В Дирекция ОДОП … постъпи писмено запитване с вх. №13.01.2017 г., относно прилагане на ЗДДС.В запитването е изложена следната фактическа обстановка:

КСО – чл.4, ал.3, т.2;

КСО – чл.4, ал.3, т.2; чл.4, ал.1, т.7;НООСЛБГРЧМЛ – чл.2, ал.3;Наредба № Н-8/29.12.2005г. – чл.3, ал.9, 10. Oписвате, че сте самоосигуряващо се лице и упражнявате

данъчно третиране на предоставяне за ползване на апартамент чрез онлайн платформа съгласно разпоредбите на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)

Изх. № 24-39-194Дата: 15.05.2020 год. ЗДДС, чл. 3, ал. 1; ЗДДС, чл. 12, ал. 1; ЗДДС, чл. 45, ал. 4; ЗДДС, чл. 45, ал. 6;

way way del