ЗКПО, чл.184,ЗКПО, чл.182, aл. 2, т. 7

2_3206/19.12.2008г.
ЗКПО чл.182, ал.2, т.7
ЗКПО чл.184
УВАЖАЕМИ ГОСПОДА,
В Дирекция „ОУИ”- ……… е постъпило Ваше писмено запитване изх.№…………, заведено с вх.№ …………….., в което е описана следната фактическа обстановка:
Дружеството извършва производствена дейност в Община Д………….., която е включена в списъка на общините с безработица с или над 35% по-висока от средната за страната и през 2008г. произвежда следните видове продукция: фурнир, ПДЧ, паркет, ламинирано ПДЧ. Произведената продукция се продава на вътрешния пазар, на пазарите в държави-членки на ЕС и част от продукцията се изнася в трети страни.
През 2008г. в дружеството е извършена голяма инвестиция в размер на 5 млн. лв. в цех за производство на ПДЧ. Предвидено е продукцията през следващите години да се продава на вътрешния пазар на пазарите в държави-членки на ЕС и част от продукцията се изнася в трети страни.
Поставени са следните въпроси, касаещи правото на преотстъпване на корпоративен данък за 2008г. по глава двадесет и втора от ЗКПО:
1.Може ли дружеството да ползва преотстъпване на данъка за 2008г. и валидно ли е преотстъпването, предвид факта, че дружеството е инвестирало през 2008г. в цех „ПДЧ”?
2.Ако не е възможно да се ползва преотстъпване на данъка за 2008г., поради факта, че дружеството попада в ограничението на чл.182, ал.2, т.7 от ЗКПО, има ли друга възможност за преотстъпване на данъка, ако дружеството инвестира преотстъпения данък в активи, които не са използвани в дейности, свързани с износ за трети страни или държави членки на ЕС?
3.Ако дружеството реши да ползва преотстъпване на данък през 2009г., ще има ли това право при положение, че ще инвестира през следващите 4 години в активи, несвързани с дейности за износ за трети страни или държави членки, предвид извършваната от него дейност и ограниченията на ЗКПО?
В отговор на поставените въпроси предвид действащата нормативна уредба, в сила от 01.01.2008г. изразяваме следното принципно становище:
Съгласно чл.184 от ЗКПО данъчно задължените лица могат да преотстъпват корпоративен данък в размер до 100 % за данъчната им печалба от извършваната производствена дейност, включително и ишлеме, когато са изпълнени едновременно следните условия:
1. дейността да се реализира в общини, в които за предходната година преди текущата има безработица с или над 35 на сто по-висока от средната за страната за същия период и
2. са изпълнени условията по:
а/ чл.188 – в случаите на минимална помощ, или
б/ чл.189 – в случаите на държавна помощ за регионално развитие.
Видно от информацията в запитването, дружеството има намерение да ползва данъчно облекчение, което представлява минимална помощ.
Според чл.188, ал.1 от ЗКПО данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, е налице, когато сумата на получените минимални помощи от данъчно задълженото лице през последните три години, включително текущата, независимо от тяхната форма или източник на придобиването им, не превишава левовата равностойност на 200 000 евро, а за данъчно задължените лица в сектор шосеен транспорт – левовата равностойност на 100 000 евро, определени по официалния валутен курс на лева към еврото. Тези прагове се прилагат независимо от това дали помощта се финансира изцяло или частично с ресурси на Европейската общност. В сумата на получените минимални помощи се включва и намаленият или преотстъпеният корпоративен данък на данъчно задълженото лице за последните три години, включително корпоративният данък, който подлежи на намаление или преотстъпване за текущата година. В сумата на получените минимални помощи не се включва преотстъпеният корпоративен данък, за който са изпълнени условията на чл. 189.
Нормата на чл.188, ал.2 от ЗКПОизисква преотстъпеният данък по реда на чл.184 да се инвестира в активи, които са дълготрайни материални или нематериални активи, съгласно счетоводното законодателство, в срок от 4 години от началото на годината, за която е преотстъпен данъкът.
Независимо от разпоредбите на чл.184 и чл.188, ал.2 от ЗКПО, в чл.182, ал.2, т.7 от ЗКПО е регламентиран един от случаите, при които данъчното облекчение за минимална помощ не се прилага, а именно, когато се инвестира в активи, използвани в дейности, свързани с износ за трети страни или държави членки.
В предоставената информация не е посочено дали дружеството може ясно да разграничи активите – обект на инвестицията, свързани с производство на продукция, която се реализира на вътрешния пазар, от активите – обект на инвестиция, които се използват за производство на продукция за външни пазари. Ако предприятието не може ясно да направи това разграничаване, а инвестира в активи, които се използват в производство на продукция, реализирана както на вътрешен пазар, така и за износ и търговия с държави членки, тогава ще е налице ограничителното условие на чл.182, ал.2, т.7 от ЗКПО.
Видно от гореизложеното, независимо от обстоятелството през коя година от 4-годишния период по чл.188, ал.2 от ЗКПО е извършено инвестирането на преотстъпения корпоративен данък в дълготрайни активи, ако през една или повече години от този период дружеството извършва износ на произведената продукция за трети държави или държави членки, то за него не е налице правото да преотстъпва данък по реда на чл.184 от с.з. Аргумент за това е разпоредбата на чл.182, ал.4 от ЗКПО, според която данъчно облекчение, представляващо минимална помощ, не може да се ползва и от ДЗЛ, за което възниква обстоятелството инвестиране в активи, използвани за дейности, свързани с износ за трети страни или държави членки през периода на инвестиране.
Следователно, предвид разпоредбите на ЗКПО, действащи за 2008г., преотстъпеният корпоративен данък по чл.184 за 2008г., който представлява минимална помощ, отговаряща на критериите на чл.188, ал.1 от ЗКПО, може да бъде инвестиран в срок до 4 години от началото на 2008г. в дълготрайни активи за дейности, които не попадат в ограничителните условия на чл.182, ал.2 и ал.4 от закона.
Следва да имате предвид, че съгласно чл.173, ал.1 от ЗКПО, когато не са изпълнени изискванията на Глава двадесет и втора от закона, отнасящи се за последващо използване /разходване/ на преотстъпен корпоративен данък, последният се дължи по общия ред на закона за годината, за която е възникнал.
Валидността на преотстъпването на корпоративен данък за съответната година подлежи на данъчен контрол по смисъла на чл.110 от ДОПК чрез ревизии и проверки, извършвани от органите по приходите.
Относно въпроса, свързан с преотстъпването на корпоративен данък за 2009г. запитването е изпратено по компетентност до Дирекция „ДОМ” при ЦУ на НАП – гр.София.