ЗКПО, чл.189б,ЗКПО, т. 60, параграф 1

2_1041-2/06.07.2011г.
ЗКПО – чл.189б;
ЗКПО, ДР – §1, т.60;
Регламент /ЕО/ № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти.
Предприятието на едноличния търговец преотстъпва корпоративен данък за 2010 година по реда на чл.189б от ЗКПО. В тази връзка сте поставили следния въпрос:
Счита ли се за изпълнено условието на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО, в случай, че техниката, обект на инвестиране на преотстъпения данък, е придобита чрез сключен договор за финансов лизинг.
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид действащата към момента нормативната уредба изразявам следното становище:
Данъчното облекчение, представляващо държавна помощ за регистрирани земеделски производители по реда на чл.189б от ЗКПО, се ползва, когато едновременно са изпълнени условията, посочени в ал.2, т.1 – т.4 на същия член.
Условието на първа точка изисква преотстъпеният данък да се инвестира в нови сгради и нова земеделска техника, необходими за извършване на дейността, посочена в ал.1 на чл.189б от закона, в срок до края на годината, следваща годината, за която се ползва преотстъпването.
За целите на чл.189б, ал.2, т.1 от ЗКПО, в §1, т.60 от ДР на същия закон е дадено определение на понятието „земеделска техника”, с което следва да се съобразите при инвестиране на преотстъпения данък, а именно: „ Земеделска техника за целите на чл.189б са самоходните, несамоходните и стационарните машини, съоръженията, инсталациите и апаратите, използвани в земеделието”.
Схемата за подпомагане на регистрирани земеделски производители, предприятия, под формата на преотстъпване на корпоративен данък,заложена в чл.189б от ЗКПО, въвежда схемаразлична от държавната помощ за регионално развитие и минималната държавна помощ. Тя е подчинена на Насоките на Общността за държавна помощ в селскостопанския сектор за периода 2007 – 2013 г. и в частност – на условията, заложени в Регламент /ЕО/ № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 г. за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти.
Разпоредбата на чл.189б от ЗКПО попада в обхвата на една от видовете помощ по чл.4 от глава втора от посочения Регламент /ЕО/ № 1857/2006 – “инвестиции в земеделски стопанства”.
С оглед горното и предвид липсата на дефиниция на понятията „инвестиция”, „нови сгради”, „нова земеделска техника” и др. в ЗКПО, за целите на законосъобразното прилагане условията на чл.189б от закона, което е обект на последващ данъчен контрол, следва да се съобразите с изискванията, заложени вРегламент /ЕО/ № 1857/2006. В тази насока е и становището на Изпълнителния директор на НАП, изх.№ 62-00-5 от 18.03.2011 година, което Ви прилагаме към настоящата преписка.
Регламент /ЕО/ № 1857/2006 на Комисията от 15 декември 2006 година за прилагане на членове 87 и 88 от Договора към държавната помощ за малки и средни предприятия, осъществяващи дейност в производството на селскостопански продукти, излага подробно изискванията към земеделските стопани за допустимост на регламентираната в него държавна помощ.
В чл.4 на Регламента са регулирани за целите на държавната схема инвестициите в земеделскитестопанства. В параграф 4, б.”б” на същия член е посочено, че приемливите разходи за инвестиции в земеделските стопанства могат да включват: „ закупуването или закупуването на лизинг на машини и оборудване”.
Като приемливи разходи по тази схема на облекчение са формулирани разходите за придобиване на машини и съоръжения на лизинг и в глава трета „Оценка”, член 34, от положителното решениенаЕвропейската комисия от 11 февруари 2011 година, оповестено във връзка със схемата заданъчно облекчение по реда начл.189б от ЗКПО.
Инвестирайки преотстъпеният корпоративен данък в нови сгради и нова земеделска техника, придобити по реда на финансов лизинг, не следва да пропускате изискването на чл.189б, ал.2, т.3 от ЗКПО, а именно: активите да се използват за дейността по производство на непреработена растителна и животинска продукция за период от поне три години след годината на преотстъпване.
Следва да имате предвид, че в тежест на данъчно задължените лица е при последващ данъчен контрол да представят доказателства, че условията за инвестиране са изпълнени и че размерът на преотстъпения корпоративен данък е правилно определен и деклариран от тях.

Оценете статията

Вашият коментар