ЗКПО, чл.28, aл. 3, т. 4,ЗДДС, чл.80, aл. 2,ЗДДС, чл.79, aл. 3,ЗДДС, чл.79, aл. 4

Изх. № 23-29-43/04.05.2011 г.
ЗДДС, чл.79, ал.3 и ал.4
чл.80, ал.2
ЗКПО, чл.28, ал.3, т.4
Съгласно разпоредбата на чл.79, ал.3 от ЗДДС, регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане на данъчен кредит, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит. По смисъла на ал.4 от същия член, корекцията се извършва в данъчния период, през който са възникнали съответните обстоятелства, чрез съставяне на протокол за извършената корекция и отразяване на този протокол в дневника за продажбите и справка-декларацията за този данъчен период.
Съгласно чл.80, ал.2, от ЗДДС, корекции по чл.79, ал.3 не се извършват в случаите на:
1. унищожаване, липса или брак, причинени от непреодолима сила, както и в случаите на унищожаване на акцизни стоки под административен контрол по реда на Закона за акцизите и данъчните складове;
2. унищожаване, липса или брак, причинени от аварии или катастрофи, за които лицето може да докаже, че не са причинени по негова вина;
3. липси, произтичащи от промяна на физико-химичните свойства в нормални размери, съответстващи на установените норми за пределни размери на естествените фири, и липси на стоки при тяхното съхраняване и транспортиране съгласно утвърдените стандарти, нормали и други нормативни актове;
4. технологичен брак в допустимите норми, определени с технологичната документация за съответното производство или дейност;
5. брак поради изтичане срока на годност/трайност, определен съгласно изискванията на нормативен акт;
6. брак на дълготрайни материални активи по смисъла на Закона за счетоводството, когато балансовата им стойност е по-ниска от 10 на сто от отчетната им стойност.
Предвид изложената в запитването фактическа обстановка, установените липси в размер до 0,25 на сто от размера на нетните приходи от продажби на съответния търговски обект (чл.28, ал.3, т.4 от ЗКПО) не са сред изброените изключения и за тях следва да се прилага реда на чл.79, ал.3 от ЗДДС.

Оценете статията

Вашият коментар