прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).

Изх. № 23-29-33
19. 05. 2015 г.
ЗКПО – 94, ал. 1
ДОПК – 129
В дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика” VVV е постъпило Ваше писмено запитване, прието с вх. № 23-29-33/ 17.03.2015 г. относно прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО).
Фактическата обстановка, изложена в запитването е следната:
Предприятие иманадвнесен корпоративен данък за 2009 г. През следващите три финансови години надвнесеният данък е приспадан от дължимите авансови вноски за същия данък. От 2013 г. остатъкът от надвнесения за2009 г. не може да бъде приспаднат поради отмяна на разпоредбата на чл. 94, ал. 1 от ЗКПО.
Във връзка с изложената фактическа обстановка са поставени следните въпроси:
Кога изтича срокът за подаване на искане за прихващане или възстановяване на надвнесения за 2009 г. корпоративен данък?
Предвид изложената фактическа обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следното становище:
Вземането на дружеството произтича отнадвнесен корпоративен данък за
2009 г. Предвид разпоредбата на чл. 162 от Данъчно-осигурителния процесуален кодекс (ДОПК) и по аргумент за противното, това вземане няма характер на публично, а се явява частно вземане. Обстоятелството, че авансовите вноски за корпоративен данък за 2009 г. са били дължими на законово основание и при изчисляване на годишния размер на дължимия данъкза същата година е установено, че са налице надвнесени суми, то последните се явяват недължимо платени на отпаднало основание. Изискуемостта на вземането за надвнесен корпоративен данък за 2009 г. настъпва на01.01.2010 г.От този момент започва да тече срокът, в който лицето може да поиска по реда на чл. 129 от ДОПК да му бъде възстановено и/ или прихванато съответното вземане чрез издаване на нарочен акт от орган по приходите или да го приспадане или прихване сам от дължими вноски за същия данък до 2012 г. включително по реда на специалната разпоредба на чл. 94, ал. 1 от ЗКПО(отменена, ДВ, бр. 94/ 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.).
Съгласно нормата на чл. 129, ал. 1 от ДОПК правото да се иска прихващане иливъзстановяване се преклудира с изтичане на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване.
В конкретния случай дните от 01.01.2015 г. до 04.01.2015 г. вкл. са били неприсъствени, поради което приложение следва да намери правилото на чл. 22, ал. 7 от ДОПК, което означава, че последният ден, в който данъчно задълженото лице е могло да упражни правото си за прихващане или възстановяване на надвнесения за 2009 г. корпоративен данък чрез подаване на исканепо чл.129, ал. 1 от ДОПК е бил 05.01.2015 г. Подаденото след този срок искане не подлежи на разглеждане. В посочения смисъл е трайно установената административна практика, обективирана и в нарочно разяснение на изпълнителния директор на НАП с Изх. № 24-34-88 от 29.08.2014г. относно възстановяване на надвнесен корпоративен данък, формиран от авансово направени вноски за предходни години по реда на ЗКПО, копие от което прилагаме към този отговор.
Вън отгорното следва да укажем, че съгласно разпоредбата на чл. 109, ал. 1 във връзка с чл. 118, ал. 1 от ДОПК ревизионното производство за дължимия за 2009 г. корпоративен данък може да бъде образувано до 31.12.2015 г. При установяване на надвнесени суми за този данък, в това число и недължимо платени на отпаднало основание, същите следва да бъдат прихванат и/ или възстановени с ревизионния акт.
Приложение: Разяснение Изх. № 24-34-88 от 29.08.2014 г. на изпълнителния директор на НАП – копие.

Оценете статията

Вашият коментар