ЗКПО, чл.66, aл. 1,ЗДДС, чл.79, aл. 6, т. 1,ЗДДС, чл.79, aл. 6, т. 2,ЗКПО, чл.60, aл. 1,ЗКПО, чл.66, aл. 2,ЗКПО, чл.53, aл. 4,ЗДДС, чл.79, aл. 3

2_ 253/10.02.2012 г.
ЗКПО – чл.53, ал.4;
ЗКПО – чл.60, ал.1;
ЗКПО – чл.66, ал.1 и ал.2;
ЗДДС – чл.79, ал.3;
ЗДДС – чл.79, ал.6, т.1 и т.2
Лицензиран оценител е направил преоценка на дълготраен материален актив /ДМА/, собственост на предприятието към 31.12.2006 година. В резултат на това стойността на актива е станала от 125 000 лева на 320 000 лева. Към 31.12.2011 година по счетоводен амортизационен план /САПл/ дълготрайният материален актив има остатъчна неамортизирана стойност 10 000 лева, а в данъчния амортизационен план /ДАПл/ ДМА е состатъчна неамортизирана стойност в размер на 200 000 лева.На 31.12.2011 година сте предприели действия по бракуването на актива.
В тази връзка поставяте следните въпроси:
– С каква стойност следва да се преобразува счетоводния финансов резултат в годишната данъчна декларация в посока на увеличение;
– Следва ли да начислите ДДС върху стойността на брака, след като от момента на закупуване на актива са изминали 5 години /активът е закупен през м.10 2006 година/.
Предвид изложената информация и отчитайки действащата към момента нормативна уредба, изказваме следното принципно становище:
Съгласно чл.60, ал.2 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, когато един актив се отпише за счетоводни цели, преди да е напълно амортизиран за данъчни цели, той се отписва от ДАПл в началото на месеца, през който се отписва за счетоводни цели.
ЗКПО изисква преобразуване на счетоводния финансов резултат при отписване на данъчен амортизируем актив, което действие е регламентирано в чл.66 от закона.
Съгласно чл.66, ал.1 от ЗКПО при определяне на данъчния финансов резултат /ДФР/, счетоводният финансов резултат /СФР/ се увеличава със счетоводната балансова стойност на отписания актив.
Съгласно чл.66, ал.2 от ЗКПО, когато се отписва актив от ДАПл , при определяне на ДФР, счетоводният финансов резултат се намалява с данъчната стойност на отписания актив. Данъчна стойност на актив е стойността съгласно чл.53, ал.4 от ЗКПО.
Горните действия са извънсчетоводнии следва да извършите при определяне на данъчния финансов резултат, който е основа за определяне размера на корпоративния данък.
Законът за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/ е регламентирал в чл.79, ал.3, че в случаите, в които регистрираното лице изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит /ДК/ за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки, при унищожаване, установяване на липси или при бракуване на стоките, както и при промяна на предназначението им, за което вече не е налице право на приспадане наДК, начислява и дължи данък в размер на приспаднатия данъчен кредит.
Корекцията, която следва да се извърши при наличие на хипотезата бракуване на стоки или услуги, които са ДМА по смисъла на ЗКПО е регламентирана в чл.79, ал.6 от ЗДДС.
В запитването не сте уточнили какъв вид ДМА бракувате /недвижима или движима вещ/, предвид което следва да се съобразите с формулите в чл.79, ал.6, т.1 и т.2 от ЗДДС. В случай, че е изтекъл 20-годишният срок, респ.5-годишният срок, считано от годината на упражняване правото на данъчен кредит до настъпване на обстоятелствата по чл.79, ал.3 от закона, включително и годината на настъпване на обстоятелствата, не следва да извършвате горната корекция.’

Оценете статията

Вашият коментар