НАРЕДБА Н-8, чл.3, aл. 3, т. 2,КСО, чл.6, aл. 9

2_ 263/29.03.2017г.
КСО – чл.6, ал.9
Наредба № Н-8 от 2005г. – чл.3, ал.3 т.2
В запитването описвате следната фактическа обстановка: На самоосигуряващо се лице, упражняващо свободна професия, през 2016г. са изплатени доходи за труд, положен през 2015г. Същите са декларирани в ГДД по чл.50 от ЗДДФЛ за 2016г., към която е приложена коригираща справка за окончателния размер на осигурителния доход на лицето за 2015г. Изчислени са осигурителни вноски за довнасяне, които са платени и постъпили в НАП на 20.03.17г. По ДОС на лицето са начислени лихви за просрочие върху осигуровките за довнасяне за периода 04.05.2016г. -20.03.2017г., което е довело до невъзможност за ползване на отстъпка по реда на чл.53 от ЗДДФЛ.
Молите за становище основателно ли е начисляването на лихви за периода04.05.2016г. -20.03.2017г. и дължими ли са лихви изобщо?
С оглед изложеното в запитването и при сега действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
Окончателният размер на месечния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица се определя за периода, през който е упражнявана трудова дейност през предходната година въз основа на данните, декларирани в справка към годишната данъчна декларация по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, и не може да бъде по-малък от минималния месечен осигурителен доход и по-голям от максималния месечен осигурителен доход.
Окончателните осигурителни вноски се дължат от осигурените лица върху годишния осигурителен доход в размерите за фонд “Пенсии“ и за допълнително задължително пенсионно осигуряване и в размерите за фонд “Общо заболяване и майчинство“ за самоосигуряващите се лица, които са избрали да се осигуряват в този фонд в срока за подаване на данъчната декларация.
Когато с данъчната декларация за предходната година са декларирани доходи, получени за извършена дейност през минали години, или е определен с влязъл в сила ревизионен акт по Данъчно-осигурителния процесуален кодекс по-висок или по-нисък облагаем доход, лицето подава и коригираща справка за осигурителния доход за съответната година (чл.6, ал.9 изр.последноот Кодекса за социално осигуряване).
На основание чл.3, ал.3 т.2 от Наредба № Н-8 от 2005г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите, осигурителите за осигурените при тях лица, както и от самоосигуряващите се лица, самоосигуряващите се лица подават декларация образец № 6 в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите: от самоосигуряващите се лица – еднократно до 30 април за:
а) дължимите осигурителни вноски за предходната календарна година;
б) задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда на чл. 6, ал. 9 от КСО, от получени доходи за извършена дейност през минали години, различни от предходната;
Видно от горецитираното, самоосигуряващите се лица са длъжни да подават коригираща справка за окончателен размер на осигурителния доход за съответната минала година, когато с данъчната декларация за предходната година се декларират доходи, получени за извършвана трудова дейност през минали години. В тази връзка по силата на чл.3, ал.3, т.2, б.”б” от Наредба № Н-8 от 29 декември 2005 г., задължителните осигурителни вноски върху осигурителен доход, формиран по реда чл.6, ал.9 от КСО от получени доходи за извършвана трудова дейност през минали години, различни от предходната следва да се декларират в Декларация обр.6. В този случай самоосигуряващите се лица попълват отделни колони с месец 13 в декларацията /за всяка година отделно/ само за разликата на вноските, отнасящи се за годините след 2004 г.
Така декларираната вноска за минала година, както и окончателната вноска за предходната календарна година се внасят в срока за подаване на годишната данъчна декларация по чл.50 за съответната предходна календарна година.
В конкретния случай, самоосигуряващото се лице следва да включи в коригиращата справка декларираните вече данни за осигурителния доход за 2015г. и дохода, получен и деклариран през 2016г., но отнасящ се за извършена трудова дейност през 2015г. Новосформираният окончателен месечен осигурителен доход не трябва да надвишава максималния месечен размер на осигурителния доход за 2015г. Лицето следва да определи отново окончателна осигурителна вноска за 2015г.Осигурителната вноска за довнасяне е разликата между новосформираната окончателна осигурителна вноска и декларираните вече данни за окончателния размер на осигурителната вноска за 2015г. Тази осигурителна вноска седължи в срока за подаването на годишната данъчна декларация в размерите, определени за 2015г.
В Декларация обр.№ 6 самоосигуряващото се лице попълва отделни колони с месец 13 в декларацията, като в колоната за 2015г. посочва само разликата на вноските.
Срокът, за внасяне на декларираните през 2017г. задължително осигурителни вноски, отнасящи се за 2015г. е 02.05.2017г. предвид което липсва нормативно основание за тях да бъдат начислявани лихви за периода 04.05.2016г. -20.03.2017г.,

Оценете статията

Вашият коментар