ЗКПО, чл.68,ЗМДТ, чл.44,ЗМДТ, чл.45,ЗМДТ, чл.47,ЗКПО, чл.52,ЗКПО, чл.50,ЗКПО, чл.53,ЗКПО, чл.54

2_842/01.06.2011 г.
ЗКПО – чл. 50, чл.52, чл.53, чл.54, чл.68;
СС16 – Дълготрайни материални активи;
СС 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ;
ЗМДТ – чл.44, чл.45, чл.47;
В Дирекция ОУИ …………. е постъпило писмено запитване от АСМПМЦ „……………….”ООД, гр….., БУЛСТАТ …………………., в което е изложена следната фактическа обстановка:
Представляваното от Вас АСМПМЦ „………………..”ООД иска да закупи медицински китове за извършване на манипулации за ревитализация на кожата чрез стимулация на стволовите клетки и центрофуга за кръв. Дистрибуторът за България, с когото имате търговски взаимоотношения, Ви предоставя центрофугата при следните условия: срещу закупуване на 40 /четиридесет/ броя медицински китове на определена цена, получавате центрофугата безплатно. За документиране на горните доставки ще получите две фактури, една за стойността на закупените медицински китове и втора, с нулева стойност, зацентрофугата.
Към основното запитване сте предоставили писмо, с вх.№ ……… от …………….06.2011, в което сте изложили следната допълнителна информация:
Във връзка с процесните сделки, доставчикът Ви поставя задължително условие закупените от Вас ………. броя медицински китове да са на обща стойност 12000 лева, като стойността на центрофугата е включена в стойността на закупените стоки.
Поставени са следните въпроси:
1. Какви са данъчни параметри, в които попада изложеният казус.
2. Как биха се третирализа данъчни цели счетоводните приходи и разходи, отчетени във връзка с придобиването и завеждането на актива?Трябва ли да се съобразите с изискванията на чл.68 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.
3. Следва ли активът да се заведе в Данъчно амортизационния план /ДАПл/ и да се начисляват данъчни амортизации.
4. Следва ли сделката по придобиване на центрофугата от АСМПМЦ „……………”ООД да се разглежда като безвъзмездна доставка на дълготраен актив.
Видно от основното запитване и допълнителното такова, те съдържат доста противоречива информация. Предвид непълната и неясна фактическа обстановка, както и липсата на приложен договор, сключен между АСМПМЦ „…………..”ООД и дистрибутора по сделката, и предвид действащата за 2011г. нормативна уредба, изразеното становище е изключително принципно:
В случай, че ще получите центрофуга за кръв безвъзмездно:
Предвид това, че не сте посочили кои счетоводни стандарти прилагате за отчитане на дейността си, приемаме, че това са националните стандарти за финансово отчитане на малките и средни предприятия /НСФОМСП/.
Ако центрофугата за кръв представлява дълготраен материален актив по смисъла на счетоводен стандарт 16 – Дълготрайни материални активи, тя следва първоначално да се оцени по справедлива стойност, съгласно т.4.7., б.”б” от стандарта.
Когато дълготраен материален актив по см. на СС – 16, отговаря на изискванията на чл.50 от ЗКПО, той се определя като данъчен дълготраен материален актив, подлежащ на амортизиране с данъчни амортизации.Данъчното третиране на данъчните амортизируеми активи е регламентирано в глава десета от ЗКПО. Член 52 от закона изисква всички данъчни амортизируеми активи да бъдат заведени в данъчен амортизационен план /ДАПл/.
Регламентите на ЗКПО разглеждат безвъзмездните сделкикато дарения.
В случаите на дарение, обвързано с амортизируем актив, чл.53, ал.1 от закона определя, чеданъчната амортизируема стойност, с която актива следва да се заведе в ДАПл, е неговата историческа цена /цена на придобиване/,намалена със стойността на дарението. Тоест, активи, придобити с дарение, се завеждат в данъчния амортизационен план по нетна стойност.
Изхождайки от горното, амортизируем актив, придобит изцяло чрез дарение (100%) не се завежда в данъчния амортизационен план.
Счетоводното отчитане на правителствените и други дарения се извършва съгласно изискванията на счетоводен стандарт 20 – Отчитане на правителствени дарения и оповестяване на правителствена помощ, точка 1 от стандарта.
Съгласно т.3.2.б.”а” от СС-20, когато дарението е обвързано с амортизируем актив, то се признава за счетоводен приход пропорционално на начислените за съответния период счетоводни амортизации на актива, придобит в резултат на дарението.
Относно така отразения счетоводен приход, е приложима разпоредбата на чл.68 от ЗКПО, която указва, че счетоводният приход, отчетен по повод дарение, с което е намалена историческата ценапри определяне на данъчната амортизируемастойност на актива, не следва да бъде признат за данъчни цели.
При определяне на данъчния финансов резултат следва да се съобразите и с изискването на чл.54, ал.2 от ЗКПО.
На основание цитираните дотук разпоредби, при определяне на данъчния финансов резултат на предприятието за отчетната година, в случай на безвъзмездно придобит данъчен дълготраен материален актив, ЗКПО изисква счетоводния финансов резултат за същия период да се преобразува:
– в посока на намаление с размера на счетоводни приходи, отчетени по повод дарението, на основание чл.68 от ЗКПО;
– в посока на увеличение със счетоводните разходи за амортизации, начислени за актива, на основание чл.54, ал.2 от ЗКПО.
В случай, че стойността на центрофуга за кръв е включена в общата стойност на придобитите от Вас медицински стоки:
СС 16-Дълготрайни материални активи изисква след признаване на актива за дълготраен материален актив, той да бъде оценен по цена на придобиване, т.4 от стандарта. Под цена на придобиване следва да се разбира цената, по която би бил придобит актива, ако сделката се осъществява при пазарни условия между несвързани лица. С така определената цена, центрофугата следва да бъде заведена в счетоводния амортизационен план и амортизирана съгласно възприетия амортизационен метод на предприятието.
Спрямо начислените в разходите счетоводни амортизации е приложима нормата на чл.54, ал.2 от ЗКПО.
Активът следва да бъде заведен в ДАПл в случай, че отговаря на изискванията на чл.50 от ЗКПО с данъчната си амортизируема стойност, определена по реда на чл.53 от същия закон.
Спрямо начислените данъчни амортизации е приложима нормата на чл.54, ал.1 от ЗКПО.
Придобиването на имущество по дарение или друг безвъзмезден начин, е обект на облагане с данък съгласно чл.44 от Закона за местните данъци и такси /ЗМДТ/. В чл.45, ал.1 от ЗМДТ са определени лицата, които имат задължение да заплатят данъка. В общия случай данъкът се заплаща от приобретателя на имуществото. В случай, когато е уговорено, че данъкът се дължи от двете страни, те отговарят солидарно. Когато страните са се уговорили, че данъкът се дължи от прехвърлителя, другата страна е поръчител. Съгласно чл.47, ал.1 от ЗМДТ при дарение на имущество данъкът се начислява върху оценката на прехвърляното имущество в размер, определен от съответния общински съвет с наредба, издадена в изпълнение на чл.1, ал.2 от същия закон.

Оценете статията

Вашият коментар