ЗДДС, чл.28

2_842-1/11.08.15г.
ЗДДС, чл.28
Дружеството е регистрирано по ЗДДС с предмет на дейност търговия на едро и дребно с нови детски дрехи, които купува предимно от Великобритания и други държави от ЕС. Фирмата има разработен интернет сайт за електронна онлайн търговия с детски дрехи.
За продажбите на нови детски дрехи на ФЛ /данъчно незадължени лица/, граждани на Руска Федерация чрез електронния сайт дружеството издава фактура в 5 – дневен срок от датата на плащането. Плащането се извършва чрез дебитна или кредитна карта. Стоката се изпраща до получателя чрез „Български пощи” ЕАД.
Когато пратката е над 2 кг. „Български пощи” ЕАД съставя документ по образец, наречен митническа колетна декларация, екземпляр от който не остава за изпращача. За получената от „Български пощи” ЕАД куриерска услуга дружеството получава фактура с информация за получателя на стоката, страната /мястото/ на доставка, изпращача, тегло и баркод тракинг номер. За изпратената в Русия стока ООД не разполага с митническа декларация по образец.
Във връзка с изложената фактическа обстановка поставяте въпроса: При онлайн търговия с нови детски дрехи на физически лица, граждани на Руска Федерация, които ще използват детските дрехи единствено и само за лични нужди следва ли да се начислява ДДС и на какво основание?
На основание изложената фактическа обстановка изразявам следното принципно становище:
Съгласно чл. 12, ал. 1 от ЗДДС облагаема доставка е всяка доставка на стока по смисъла на чл. 6, когато е извършена от данъчно задължено лице по този закон и е с място на изпълнение на територията на страната, освен в случаите, в които този закон предвижда друго. Мястото на изпълнение при доставка на стока е регламентирано в чл. 17 от закона. Съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗДДС мястото на изпълнение при доставка на стока, която се изпраща или превозва от доставчика, получателя или от трето лице, е местонахождението на стоката към момента, в който се изпраща пратката или започва превозът й към получателя. Предвид обстоятелството, че стоките се намират на територията на страната към момента, в който същите се изпращат или започва превозът им към получателя, мястото на изпълнение на доставката на стоки е на територията на страната.
В чл.28 от ЗДДС са посочени случаите, при които е налице облагаема доставка с нулева ставка на данъка, а именно:
1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
2. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната; тази разпоредба не се прилага, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
За доказване на доставката по чл.28, т.1 и т.2 от закона,доставчикът следва да разполага с регламентираните в чл.21, ал.1 от ППЗДДС документи:
1. митнически документ, в който доставчикът е вписан като износител на стоките, заверен, след потвърдено напускане на стоките от изходно митническо учреждение или друг документ, удостоверяващ износа, в случаите, когато е налице възможност да не се подава митнически документ, съгласно митническото законодателство;
2. фактура за доставката;
3. документ за превоза на тези стоки.
Разпоредбите на чл.148, ал.1, т.3 и чл.149, ал.1 от ППЗМ указват, че при износ на стоки с търговски характер чрез пощенска пратка на стойност до 800 евро, които не подлежат на облагане с митни сборове, същите се считат за декларирани пред митническите органи в момента, в който са приети от пощенската служба. Когато стоките подлежат на облагане с износни митни сборове, пощенските пратки се считат за декларирани, в момента на представянето им пред митническите органи, изпращани с писмо или колет, при условие, че са придружени от етикет СN 22 и/или от декларация CN23 и/или CP72 /чл.148, ал.1, т.4 от ППЗМ/. В този случай оформянето на пощенските пратки се извършва с издаване на квитанция за износ и със заверка с подпис и печат върху етикетСN 22 или върху декларация CN23 и/или CP72/чл.804, ал.2 от ППЗМ/.
Предвид гореизложеното, за прилагане на нулева ставка за доставката по чл.28 ЗДДСследва да разполагате с митнически документ, в който сте вписан като износител на стоките или друг документ, удостоверяващ износа, поради което документи, различни от посочените в чл.21, ал.1 от ППЗДДС не могат да послужат самостоятелно за удостоверяване на доставката по чл.28 от ЗДДС.
Следва да имате предвид, че ако не се снабдите с документите по чл.21, ал.1 от ППЗДДС до изтичане на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем, на основание чл.39 от ППЗДДС се счита, че доставката е облагаема със ставка 20 на сто. В този случай данъкът се начислява чрез издаване на протокол по чл. 117, ал. 2 от закона в 15-дневен срок, считано от последния ден на календарния месец, следващ календарния месец, през който данъкът за доставката е станал изискуем.. Когато впоследствиесе снабдите с необходимите документи, следва да се коригира резултата от корекцията чрез анулиране на протокола. За анулирането не се издава нов протокол. Анулирането се извършва в 5-дневен срок, считано от датата, на която лицето се е снабдило с необходимите документи.

Оценете статията

Вашият коментар