ЗКПО, чл.83

2_1486/26.08.2010г.
ЗКПО чл.83
Във Ваше писмено запитване……………… по регистъра на Дирекция „ОУИ” – …………….. е поставен въпроса възможно ли е да се увеличат авансовите вноски по ЗКПО за 2010г. и с какъв документ да бъде уведомена НАП за това. Като причина за увеличаване на авансовите вноски посочвате обстоятелството, че дължимият корпоративен данък за 2010г. ще бъде по-голям от внесените авансови вноски по реда на ЗКПО.
При така изложената фактическа обстановка изразяваме следното принципно становище според действащата нормативна уредба:
Правилата за определяне на авансовите вноски са регламентирани в Глава 14 /чл.83-91/ на ЗКПО. Размерът на авансовите вноски следва да бъде определен според посочените норми, тъй като законът не предвижда друг, различен от общия метод за изчисляването им.
ЗКПО не предвижда механизъм за увеличаване на дължимите авансови вноски, нито документ, с който да бъде уведомена НАП за това. Но същевременно в закона не е налице забрана за внасяне на авансови вноски в размер, по-голям от изчисления по реда на чл.86 от ЗКПО /за месечните авансови вноски/, съответно, чл.87 от ЗКПО /за тримесечните авансови вноски/.
В чл.88, ал.1 от ЗКПО е регламентирана възможност данъчно задължените лица да намаляват авансовите си вноски, когато смятат, че те ще надвишат дължимия годишен корпоративен данък. За намалението на авансовите вноски се подава декларация по утвърден образец,а самото намаление се ползва след подаването на декларацията. Съгласно чл.89, ал.1 от ЗКПО, когато данъчно задължено лице е намалило авансовите си вноски по реда на чл.88 и дължимият годишен корпоративен данък надвиши с над 10% дължимите авансови вноски за съответната година, се дължи лихва. В чл.89, ал.2-5 са определени правилата за изчисляване на дължимата лихва.
Според промените в Закона за държавния бюджет, обнародвани в ДВ бр.56/23.07.2010г., в сила от 01.08.2010г. коефициентът в §2 от ЗДБ, заложен във формулата по чл.86, ал.1 от ЗКПО за определяне на месечните авансови вноски за корпоративния данък става 1,1. Тази законодателна промяна води до увеличаване на размера на месечните авансови вноски, които данъчно задължените лица следва да внасят от м.08.2010г. до края на годината.

Оценете статията

Вашият коментар