ЗМДТ, чл.11, aл. 3,ЗМДТ, чл.14, aл. 1

Изх. № 94-И-4
София 06.03.2006
ДО
Уважаеми г-н…….,
В отговор на въпросите, които поставяте в писмото си от 11.01.2006 г. Ви уведомяваме:
При учредяване /запазване/ на право на ползване върху недвижим имот, данъчнозадължено лице е ползвателя /чл. 11, ал. 3 ЗМДТ/.
В качеството си на данъчнозадължено лице носителят на ограниченото вещно право на ползване е задължен да подаде декларация по чл. 14 ЗМДТ за имота в общината по местонахождението му в двумесечен срок от учредяването на правото /чл. 14, ал. 1 ЗМДТ/.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНА НАП:
/С. МАРКОВ/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

ЗЗО, чл.33, aл. 2

5_94-00-258/18.01.2011г.ЗЗО, чл.33, ал.2;Фактическа обстановка: Лице е осигурявано по схема за социална сигурност в държава членка на ЕС.Въпроси: Как следва да коригира здравноосигурителния си статус за

lifta hakkında