ЗМДТ, чл.11, aл. 3,ЗМДТ, чл.14, aл. 1

Изх. № 94-И-4
София 06.03.2006
ДО
Уважаеми г-н…….,
В отговор на въпросите, които поставяте в писмото си от 11.01.2006 г. Ви уведомяваме:
При учредяване /запазване/ на право на ползване върху недвижим имот, данъчнозадължено лице е ползвателя /чл. 11, ал. 3 ЗМДТ/.
В качеството си на данъчнозадължено лице носителят на ограниченото вещно право на ползване е задължен да подаде декларация по чл. 14 ЗМДТ за имота в общината по местонахождението му в двумесечен срок от учредяването на правото /чл. 14, ал. 1 ЗМДТ/.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕНДИРЕКТОРНА НАП:
/С. МАРКОВ/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

прилагане на решение № 2 от 08.06.1998 г. на СОС за определяне на зоните за определяне на данъчните оценки по Приложение № 2 към ЗМДТ за имотите в ж.к. ………….”

Изх. №07-00-15Дата:16.06.2011 год. ДОПК, чл. 71, ал. 3; ДОПК, чл. 171; Приложение № 2 към ЗМДТ ОТНОСНО: прилагане на решение № 2 от 08.06.1998 г.

КСО, параграф 22о

5_ 94-00-216 /30.11.2010г. ПЗР на КСО, §22о;Фактическа обстановка: лице е във временната неработоспособност.Въпрос: Как се прилага §22о от ПЗР на КСО? Договореното допълнително заплащане от

Данъчно третиране на електронни услуги съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/, Закона за данъка върху добавената стойност /ЗДДС/.

2_ 933/15.07.2013г.ЗКПО – чл.2 и чл.3;ЗКПО – чл.18 и чл.22;ЗДДС – чл.5;ЗДДС – чл.21;ЗДДС – чл.97а;ЗДДС – чл.99;ЗДДС -чл.100, ал.2;ЗДДС – чл.113;ЗДДС – чл.114;ЗДДС –