право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки или услуги, които се използват за целите на извършваните от данъчно задължено физическо

Изх. № 94-И-508
Дата:01.08.2016 год.
ЗДДС, чл. 9, ал. 3, т.1;
ЗДДС, чл. 27, ал. 2;
ЗДДС, чл. 69, ал. 1, т. 1.
ОТНОСНО: право на приспадане на данъчен кредит за начислен данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки или услуги, които се използват за целите на извършваните от данъчно задължено физическо лице облагаеми доставки и за лични нужди
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……………., е изложена следната фактическа обстановка:
Физическо лице, извършващо независима икономическа дейност, е регистрирано по ЗДДС. Дейността му се състои главно в консултантски услуги, научна работа, лекторска дейност, проучвания, анализи и управление на рискове, подготовка и организация на бизнес проекти.
Тъй като дейността му е свързана с пътуване – посещения на клиенти и институции, преговори и консултации, срещи в и извън гр. София – планира закупуване на автомобил. Автомобилът няма да съответства на определението за лек автомобил по смисъла на пар. 1, т. 18 от Допълнителните разпоредби на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС). Поради това покупката на автомобила и разходите по експлоатацията му няма да попаднат в ограниченията на правото на приспадане на данъчен кредит съгласно чл. 70 от ЗДДС. Автомобилът ще бъде използван за служебни цели и за лични цели в прогнозно съотношение: 70% от пробега, изчислен в километри, ще бъде за служебни цели, а останалите 30% – за лични.
Отново във връзка с дейността си планира и закупуване или наемане на офис.
След закупуване на автомобила и закупуване или наемане на офис във връзка с тяхната експлоатация ще са необходими допълнителни разходи за поддръжката и ремонта им, както и за съответните консумативи като гориво, офис материали, електрическа енергия и др.
В тази връзка въпросите Ви са:
1.Има ли данъчно задълженото физическо лице право на приспадане на данъчен кредит по смисъла на чл. 68 и сл. от ЗДДС за начисления данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки или услуги, които се използват за извършване на облагаеми доставки?
2.Има ли данъчно задълженото физическо лице право на приспадане на данъчен кредит за начисления данъка върху добавената стойност за получена доставка на автомобил, който не е лек автомобил по смисъла на пар. 1, т. 18 от ЗДДС, както и за доставките на стоки или услуги, които са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на автомобила, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали?
3.Има ли данъчно задълженото физическо лице право на приспадане на данъчен кредит за начисления данък върху добавената стойност за получена доставка във връзка с прехвърляне на право на собственост върху недвижим имот или за получена доставка на услуга по отдаване под наем на недвижим имот, както и за доставките на стоки или услуги, свързани с поддръжката и експлоатацията на имота, като имота ще се използва за извършване на облагаеми доставки?
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите, по зададените от Вас въпроси изразявам следното становище:
Съгласно същността и логиката на системата, въведена от Директива 2006/112/ЕО относно общата система на данъка върху добавената стойност, начисленият данък върху добавената стойност за получени доставки на стоки или услуги, използвани от данъчно задълженото лице за последващи облагаеми доставки, може да се приспадне. Когато обаче стоките или услугите, придобити от данъчно задължено лице, се използват за целите на сделки, които са освободени, или не попадат в обхвата на облагане с данък върху добавената стойност, не се приспада данъчен кредит и не се начислява данък (решение по дело C-184/04 Uudenkaupungin kaupunki, т. 24). Когато стоки се използват както за стопанска дейност, така и за лични цели, данъчно задълженото лице има избор (решение по дело C-434/03 Charles and Charles-Tijmens, т. 23) за целите на ДДС:
– да ги запази изцяло в личните активи, като ги изключи от системата на ДДС,
– да разпредели тези стоки изцяло към активите на неговата стопанска дейност,или
– да ги включи в своята стопанска дейност само до степен, до която те са използвани за целите на стопанската дейност.
В този смисъл са възможни, съгласно практиката на Съда на Европейския съюз, три хипотези:
1. Ако данъчно задължено лице реши да запази дадена стока изцяло в частното си имущество, макар да я използва едновременно за целите на икономическата дейност и за лични цели, начисленият данък върху добавената стойност за получени стоки не подлежи на приспадане (решение по дело Bakcsi, C-415/98, т. 27). В този случай за самото използване на стоката за целите на икономическата дейност не следва да се начислява данък върху добавената стойност (решение по дело Bakcsi, посочено по-горе, т. 31).
Предвид изложеното в данъчната основа на услугата по ползването на автомобил, ако същият е запазен изцяло в частното имущество на данъчно задълженото физическо лице и не е приспаднат данъчен кредит при придобиването му, не следва да се включват разходи за изхабяването му. Следва да се има предвид, че дори и данъчно задълженото физическо лице да запази автомобила изцяло в частното си имущество, режийните разходи във връзка с ползването на автомобила за лични нужди, за които е ползван данъчен кредит (например гориво, паркинг, автомивка и други подобни), и тези, които са формирани от разход за ангажиран с ползването “персонал” (например изплатени възнаграждения за шофьор) на самото данъчно задължено физическо лице, се включват в данъчната основа на услугата по ползване за лични нужди на автомобила.
2. Ако данъчно задължено лице избере да разглежда като стопански актив дадена стока, начисленият при придобиването на тази стока данък върху добавената стойност по принцип подлежи незабавно на приспадане. Когато впоследствие същата се използва едновременно за целите на икономическата дейност и за лични нужди, независимо дали е ползван пълен или частичен данъчен кредит по реда на чл. 73 от ЗДДС за начисления данък при придобиването ?, употребата ? за лични нужди на данъчно задълженото лице или за нуждите на неговия персонал, или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето, се приравнява на възмездна доставка на услуга съгласно член 26, параграф 1 от Директивата за ДДС (в този смисъл е решение по дело Charles и Charles Tijmens, т. 24 и 25, и решение по дело Vereniging Noordelijke Land- en Tuinbouw Organisatie, т. 37), съответно чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС.
Предвид изложеното, ако данъчно задълженото физическо лице избере да разглежда като стопански актив придобития имот или автомобил, за начисления при придобиването на тези стоки данък върху добавената стойност на основание чл. 69, ал. 1, т. 1 от ЗДДС ще е налице право на приспадане на данъчен кредит при отсъствие на ограниченията на чл. 70 и при условията на чл. 71 от същия закон. Когато впоследствие същите се използват едновременно за целите на облагаеми доставки и за лични нужди, употребата им за лични нужди на данъчно задълженото физическо лице или по-общо за цели, различни от икономическата дейност на лицето, се приравнява на възмездна доставка на услуга съгласно чл. 9, ал. 3, т. 1 от ЗДДС.
Няма пречка данъчно задължено лице, което е избрало да разглежда като стопански актив дадена стока, да упражни право на данъчен кредит за начисления при придобиването на тази стока и съпътстващите ползването й разходи данък върху добавената стойност в пропорция, съответстваща на пропорцията на използването на актива за стопанската дейност и за лични нужди. Когато е упражнен данъчен кредит за актива частично в пропорция, съответна на съотношението на ползване за стопанската дейност и за лични нужди, лицето не следва да начислява данък за личното ползване на актива. Начинът на ползване обаче би могъл да търпи промени, като определената първоначално пропорция на ползване за стопанска дейност и лични нужди се измени. При относително трайна и съществена последваща промяна на съотношението между стопанско и лично ползване на актива лицето трябва да направи корекция на ползвания данъчен кредит при промяна на пропорцията и при съобразяване изтичането на 5-годишния, съответно 20-годишния период на проследяване при спазване на линейния метод съгласно чл. 27, ал. 2, изречения второ от ЗДДС. Документирането на корекцията на ползвания данъчен кредит при промяна на пропорцията се извършва с протокол, като същият се издава най-късно на последния ден от данъчния период, през който са възникнали обстоятелствата за извършване на корекцията. Протоколът се включва в дневник за покупките с положителен или отрицателен знак, в зависимост от това дали корекцията е в увеличение или намаление на ползвания данъчен кредит.
3. Ако данъчно задължено лице реши да включи в стопанските активи само частта от дадена стока, която ще се използва ефективно за стопанска дейност, то частта от стоката, извън тези стопански активи, не попада в приложното поле на системата на данъка върху добавената стойност (в този смисъл е решение по дело Armbrecht, C-291/92, т. 28). Следователно за ползването на частта, невключена в стопанските активи, и за лични нужди данък върху добавената стойност не следва да се начислява. Тук попадат малко на брой случаи, доколкото това е възможно единствено относно активи, които имат обособими и разграничими части, каквито по правило са недвижимите имоти.
Данъчното третиране на горепосочените хипотези е изложено подробно в указание на изпълнителния директор на НАП с Изх. № 20-00-15/22.01.2016 г., което е публикувано на интернет страницата на НАП на адрес www.nap.bg.
ЗАМ.
/ГАЛЯ ДИМИТРОВА/

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

общата система на данъка върху добавената стойност (Директива 2006/112) транспорта на стоки в рамките на Общността означава всеки превоз на стоки, чието място на тръгване и място на пристигане са разп

Изх. №53-04-789 15.12. 2017 г.чл.22, ал. 1, чл. 30, ал. 1, чл.26, ал. 5, т.4, чл. 26, ал. 2 и чл. 86, ал. 3 от

Прилагане на ЗДДС

ОТНОСНО: Прилагане на ЗДДСВъв връзка с Ваше запитване с вх. № ……/ 30.03.2012 г. при Дирекция „ОУИ”-, е изложена следната фактическа обстановка: Сключен е комисионен

Запитване с вх. № 94-Д-1568/…2020 г., касаещо прилагането на разпоредбите на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) и Спогодбата за избягване на двойното данъчно облагане (СИДДО) с Холандия

Изх. № 94-Д-1568#2Дата: 05.01.2021 г. ЗДДФЛ, чл. 4, чл. 6- 8, чл. 75СИДДО с Холандия, чл. 15 ОТНОСНО: Запитване с вх. № 94-Д-1568/…2020 г., касаещо прилагането на

налагането на административнонаказателна санкция по ЗМДТ на данъчнозадължено лице, което е променило постоянния си адрес и съответно регистрацията на притежаваното от него превозно средство, и е подал

Изх. № 08-T-12……………..Дата: .…………… .2008 г.Уважаеми г-н,В отговор на поставения от Вас въпрос относно налагането на административнонаказателна санкция по ЗМДТ на данъчнозадължено лице, което е