ЗМДТ, чл.14, aл. 1,ЗМДТ, чл.15, aл. 1

Изх. №07-00-5
Дата: 08.04.2009 год.
ЗМДТ, чл. 14, ал. 1;
ЗМДТ, чл. 15, ал. 1.
В отговор на поставените въпроси Ви уведомяваме:
1. В случаите на притежаван от предприятие апартамент, който се използва като жилищен имот, апартаментът се декларира по реда на чл. 14, ал. 1 ЗМДТ. В масовия брой от случаи, в които предназначението на поземления имот е „за жилищно строителство“, притежаваните идеални части от земята се декларират също по реда на чл. 14, ал. 1 ЗМДТ. В останалите случаи, в които предназначението на поземления имот е за административно или друг вид /нежилищно/ строителство, притежаваните идеални части от земята се декларират по реда на чл. 17, ал.1 ЗМДТ като нежилищен имот.
2. Чл. 15, ал. 1 ЗМДТ установява принципното положение, съгласно което за новопостроените сгради или части от сгради данък се дължи от началото на месеца, следващ месеца, през който са завършени или е започнало ползването им. Данък се дължи при осъществяване на едното от посочените законови условия, в зависимост от това кое е настъпило по-рано във времето.
Сградите /имотите/, които се използват /обитават/ преди да бъдат приети по установения ред и да бъде разрешено ползването им, подлежат на облагане от месеца, следващ месеца, през който е започнало ползването им.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/’

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

ЗДДФЛ, чл.26

1446/25.11.2013ЗДДФЛ, чл.26Подали сте писмено запитване до офис …. при ТД на НАП –…., препратено по компетентност в Дирекция ”Обжалване и данъчно осигурителна практика”- … и

Прекратяване на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/

ОТНОСНО: Прекратяване на регистрация по Закона за данък върху добавената стойност /ЗДДС/В Дирекция „Обжалване и данъчно-осигурителна практика“постъпи Ваше писмено запитване с вх. № 96-00-153/22.06.2018г. Изложена

Прилагане на чл. 167 от Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) при наличие на суми, подлежащи на прихващане или възстановяване по реда на чл. 128 от Данъчно-осигурителния процесуален коде

Изх. № 24-35-12Дата:10.06.2016 год. ДОПК, чл. 128; ЗКПО, чл. 92; ЗКПО, чл. 167, ал. 1; ЗКПО, чл. 167, ал. 2; ЗКПО, чл. 187б, ал. 1;

Данъчно третиране на разходи за транспорт, свързани с командировка в чужбина, с МПС, собственост на дружеството съгласно разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/.

2_ 1363/25.10.2013г.ЗКПО – чл.10;ЗКПО – чл.26;ЗКПО – чл.33;НСКСЧОТНОСНО: Данъчно третиране на разходи за транспорт, свързани с командировка в чужбина, с МПС, собственост на дружеството съгласно

ЗДДС, чл.3, aл. 2,ЗДДС, чл.96, aл. 2

Изх. № 20-00-43615.10. 2015 г. чл. 3, ал. 2 от ЗДДС чл. 96, ал. 2 от ЗДДСВ запитването е изложена следната фактическа обстановка:Собствениците на обекти