ЗМДТ, чл.19,ЗМДТ, чл.20,ЗМДТ, чл.21,ЗМДТ, чл.13,ЗМДТ, чл.18

2_1160/24.09.2014 г.
ЗМДТ – чл.13-18,
– чл.19-21
Със запитването прилагате следната фактическа обстановка: В отдел МДТ на община………. са постъпили заявления за издаване на данъчна оценка по чл.264 от ДОПК от отдел УТОС при същата община. В скиците на имотите, издадени от Общинска служба по земеделие е посочено, че те са с начин на трайно ползване „друга селскостопанска територия” и категория на земята „при неполивни условия”. В приложената към молбата за данъчна оценка декларация по чл.14 от ЗМДТ заверена от Общинска служба по земеделие земите са посочени като друг терен извън строителни граници.
Въпросът който поставяте е: как трябва да се определи данъчната оценка на земите – като земеделска земя „нива” или като друг терен извън строителни граници?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното принципно становище:
Приложение № 2 към Закона за местните данъци и такси (ЗМДТ) съдържа правила за определяне на данъчните оценки на поземлените имоти.
Данъчната оценка на земите в строителните граници, вилните зони, застроените дворове (застроени места извън строителните граници) и на земите извън строителните граници (без земеделските земи) се изчислява съгласно разпоредбите на чл.13 – чл.18 от ЗМДТ, а данъчната оценка на земеделските земи се определя въз основа на данъчната базисна стойност за един квадратен метър, в зависимост от начина на трайно ползване и категорията, коефициента за местоположение и площта, съобразно разпоредбите на чл.19 – чл.21 от ЗМДТ.
При определяне на данъчната оценка на поземлени имоти, към заявлениетоза данъчна оценка се прилага декларация по чл. 14 ЗМДТ, в която се вписват всички изисквани характеристики за имота /ако не еподадена такава за целите на годишния данък – чл. 3, ал. 3 от Приложение № 2 към ЗМДТ/. Служебната страница (страница 6) от декларацията се попълва от техническата служба на общината /Дирекция „Архитектура и градоустройство”/ или от общинската служба по земеделие, в зависимост от местонахождението на недвижимия имот – встроителните граници на населено място или извън тях.
Данъчната оценка на поземлените имоти се изчислява в съответствие с разпоредбите на Приложение № 2 в зависимост от предназначението на конкретния имот, вида на територията, в която се намира и др. характеристики на имота и населеното място, които се отбелязват в служебната страница на декларацията по чл. 14 ЗМДТ, т.е. ако е отбелязано„УПИ /парцел/ в строителни граници”, „УПИ извън строителни граници” или „друг терен в строителни граници” -данъчната оценка се изчислява в съответствие с чл.13, ал.1 от Приложение № 2, а ако земята е земеделска – в съответствие с чл.19 – чл.21 от Приложение № 2.
Определянето на устройствения статут на поземлените имоти, следва да бъде отнесен единствено към компетентните за това органи – съответните служби на общините, които следва да го определят, попълвайки служебната страница на декларацията по чл. 14 ЗМДТ. Въз основа на тези данни органът по приходите – служител на общинската администрация следва да определи данъчната оценка на поземления имот.
От фактическата обстановка описана в запитването Ви става ясно, че Общинска служба по земеделие гр…………… посочва различен устройствен статут на земите в скиците и в служебните страници на декларацията по чл.14 от ЗМДТ. Както вече беше изяснено този въпрос е изцяло в компетентността на този орган и следва да бъде изяснен от него еднозначно с оглед правилното изчисляване на данъчните оценки на земите.

Оценете статията

Вашият коментар

Вашият имейл адрес няма да бъде публикуван. Задължителните полета са отбелязани с *