ЗМДТ, чл.23,ЗМДТ, чл.107, aл. 3,ЗМДТ, чл.69, aл. 2

Изх. № 24-20-6
Дата: 11.03.2009 год.
ЗМДТ, чл. 23;
ЗМДТ, чл. 69, ал. 2;
ЗМДТ, чл. 107, ал.3.
В отговор на поставените от Вас въпроси изразяваме следното становище:
Задълженията за местни данъци се установяват от служители на общинскатаадминистрациипореданаДанъчно-осигурителния процесуален кодекс /чл. 4, ал. 1 ЗМДТ/.
В производствата по установяване и събиране на местните данъци служителите на общинската администрация имат правата и задълженията на органи по приходите /чл. 4, ал. 3 ЗМДТ/.
Задълженията за данък върху недвижимите имоти за нежилищни и жилищни имоти на физически лица и жилищни имоти на юридически лица се установяват от служителите на общините на основата на подадена декларация по чл. 14, ал. 1 ЗМДТ за съответния имот и се съобщават на лицата – чл. 107, ал. 3 във връзка с ал. 1 ДОПК. В закона не е установена задължителна форма, в която следва да бъде направено съобщаването, поради което това може да стане и устно или по друг подходящ начин. При условие, че съобщаването се прави не лично до лицето, а чрез предоставяне на информация, достъпна до неограничен кръг от лица, в информацията не следва да се съдържат лични данни на задължените лица.
Чл. 29 ДОПК не е приложим в хипотезата на съобщаване на данъчни задължения по чл. 107, ал. 1 ДОПК, тъй като не регламентира начините на съобщаване, а редът за връчване на съобщения, актове и други книжа.
Задълженията за данък върху недвижимите имоти за нежилищни имоти на юридически лица се определят от самите задължени лица с подаването на декларация по чл. 17, ал. 1 ЗМДТ за всеки имот. В тези случаи не е необходимо задълженията да им бъдат съобщавани.
Задълженията за такса за битови отпадъци се установяват с акт на кмета на общината по реда на Административнопроцесуалния кодекс /чл. 96, ал. 2 ЗМДТ/.
По отношение на задълженията за такса за битови отпадъци, в чл. 69, ал.2 ЗМДТ е предвидено изрично, че общината съобщава на лицата дължимите от тях такси за съответния период и за сроковете за плащане.
Бихме искали да отбележим, че съобщенията, с които се уведомяват лицата за дължимите от тях суми за данък и такса, изпращани след влизане в сила на ДОПК, нямат реквизитите на индивидуални административни актове, изисквани от чл. 59, ал. 2 от АПК. Липсва и изрична законова квалификация, която да им придава силата на актове, аналогично на чл. 60, ал. 1 от отменения ДПК. Поради тази причина съобщенията представляват само уведомления за задълженията на определено лице за конкретенимот.Казаното се отнася както за задълженията за данък, така и за битови
отпадъци. Тъй като не са актове, те не подлежат на обжалване.
ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА
НАЦИОНАЛНАТА АГЕНЦИЯ
ЗА ПРИХОДИТЕ:
/КРАСИМИР СТЕФАНОВ/

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »