прилагане на освобождаване от данък върху добавената стойност за доставки на услуги, предназначени за дейностите, свързани с изпълнение на програмата на САЩ за хуманитарна помощ, във връзка със Спораз

Изх. № 24-15-706
Дата: 03.11.2014 год.
ЗДДС, чл. 173, ал. 1
Относно: прилагане на освобождаване от данък върху добавената стойност за доставки на услуги, предназначени за дейностите, свързани с изпълнение на програмата на САЩ за хуманитарна помощ, във връзка със Споразумение между Правителството на Република България и Правителството на Съединените американски щати за сътрудничество в областта на отбраната (ССОО) и Споразумение по прилагане относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на ССОО
Във Ваше писмо, постъпило в ЦУ на НАП с вх. № ……….. г. е изложена следната фактическа обстановка:
В хода на ревизия е установено, че ревизирано дружество, като подизпълнител, е извършило доставки на услуги – строително-монтажни работи на обект детска градина, за които дружеството е приложило нулева ставка на данък върху добавената стойност на основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС. За прилагането на нулевата ставка, заедно с издадените фактури за извършените доставки на услуги, дружеството е представило Анекс Б към Споразумение по прилагане относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на ССОО. Установено е, че финансирането е осигурено чрез кандидатстване на Общината – собственик на детската градина пред Посолството на САЩ за финансиране по програмите на САЩ за хуманитарна помощ. Възложител по отношение на прекия изпълнител са Военноморските сили на САЩ.
В тази връзка въпросът Ви по същество е приложимо ли е Споразумението за сътрудничество в областта на отбраната, съответно прилагането на нулева ставка на данък върху добавената стойност за извършените доставки.
Предвид така изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, по зададения от Вас въпрос на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Съгласно член XVI от ССОО, по отношение на данъка върху добавената стойност, се прилага освобождаване към момента на покупката от или за нуждите на Силите на САЩ за материали, припаси, услуги и друга собственост, придобити за крайно потребление от Силите на САЩ или които в крайна сметка ще бъдат вложени в предмети или съоръжения, използвани от Силите на САЩ. Съгласно т. 4, б. „а“ от Споразумението по прилагане относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на ССОО, освобождаването (нулева ставка на данъка) се прилага както за изпълнителят, така и за подизпълнителите по сключените в изпълнение на ССОО договори. Видно от член ІV от ССОО, както и от обхвата и целта на това споразумение, една от формите на сътрудничество е дейността на Силите на САЩ по изпълнение на мероприятия от програмата на САЩ за хуманитарна помощ и съвместни мероприятия по военно-гражданско сътрудничество. В този смисъл дейностите, свързани с изпълнение на програмата на САЩ за хуманитарна помощ, изразяващи се в извършването на услуги – строително-монтажни работи на обекти, които сами по себе си не са придобити за крайно потребление от Силите на САЩ, когато са възложени на изпълнителя от името и за сметка на Силите на САЩ, считам че попадат в обхвата на предвиденото в член ХVІ от ССОО освобождаване като използвани от Силите на САЩ за хуманитарна помощ, като освобождаването обхваща и доставките, извършени от подизпълнителите.
По силата на т. 9 от Споразумението по прилагане относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на ССОО, Силите на САЩ са създали Служба за данъчни облекчения, която отговаря за изпълнение на задълженията на Силите на САЩ по прилагане на Споразумението. Тази служба по силата на чл. 4, т. 9 от утвърдената със Заповед на Изпълнителния директор на НАП № ЗЦУ-130/ 28.01.2010 г. процедура за взаимодействие междуи Представителите на Въоръжените сили на САЩ относно освобождаване от данък върху добавената стойност, след извършване на необходимата проверка относно наличие на основание за освобождаване – прилагане на нулева ставка, заверява Анекс Б от Споразумението по прилагане относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на ССОО.
Видно от изложеното в запитването за удостоверяване на освобождаването – прилагането на нулевата ставка, подизпълнителят е спазил реда, по който се прилага освобождаването от данък върху добавена стойност на доставки на стоки и услуги, предназначени за официалните нужди на Силите на САЩ, който е регламентиран с посочената по-горе заповед. Същият разполага със заверен формуляр (приложен в Анекс Б от Споразумението по прилагане относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на ССОО) от Службата за данъчни облекчения на Силите на САЩ.
Министерство на отбраната на Република България, което е изпълнителен агент по смисъла на чл. II, т. 7 от ССОО, с писмо Изх. № ………… г., постъпило с вх. № …………г. в ЦУ на НАП, е изразило становище, че за доставките на изпълнителя и подизпълнителите по договора за услуги със Силите на САЩ № ……….. се прилага предвиденото в ССОО освобождаване от облагане с данък върху добавената стойност.
Предвид изложеното, считам че за извършената доставка на услуги – строително-монтажни работи на обект детска градина, ако е предназначена за изпълнение на програмата на САЩ за хуманитарна помощ и ако доставчикът притежава заверен от Службата за данъчни облекчения на Силите на САЩ формуляр на Анекс Б от Споразумението по прилагане относно освобождаване от данъци и данъчни облекчения в изпълнение на ССОО, е приложима нулева ставка на данъка върху добавената стойност на основание чл. 173, ал. 1 от ЗДДС, във връзка със ССОО.
ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР
/Т. ЯНКОВА/’

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

определяне на данъчната основа на извършена доставка на недвижим имот – държавна собственост, съгласно разпоредбите на ЗДДС

Изх. № 06-00-10Дата: 30.10.2008 год.ЗДДС, чл. 26, ал. 3, т. 3.Относно: определяне на данъчната основа на извършена доставка на недвижим имот – държавна собственост, съгласно

приложение на разпоредбите на Закона за административните нарушения и наказания (ЗАНН) и определяне предпоставките за реализиране на административнонаказателна отговорност в случаите на отстраняване на несъответствия в подадени данъчни декларации по Закона за данъците върху доходите на физическите лице (ЗДДФЛ) и Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) след законовия срок за подаването им

Изх. № 20-00-179Дата: 05.12.2017 год. ЗДДФЛ, чл. 28; ЗАНН, чл. 6; ЗДДФЛ, чл. 50; ЗАНН, чл. 7; ЗДДФЛ, чл. 53, ал. 2; ЗАНН, чл. 11;

Данъчно третиране при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка по чл.15 от Търговския закон. Регистриране и отчитане на продажбите в търговския обект на прехвърленото предприятие.&

Изх. № 24-34-699Дата: .…………… .2007 г.ДОГ-ЖА ………………………..,………………………………ОТНОСНО: Данъчно третиране при прехвърляне на предприятие на едноличен търговец чрез сделка по чл.15 от Търговския закон. Регистриране и

Прилагане на разпоредбите на данъчното и осигурително законодателство във връзка с командироване и изпращане на работници и служители в рамките на предоставяне на услуги

Изх. № М-24-36-6Дата:26.05.2017 год. ЗКПО, чл. 10; ЗКПО, чл. 33, ал. 1, т. 1; ЗДДФЛ, чл. 24, ал. 2, т. 8. ОТНОСНО: Прилагане на разпоредбите

gokyuzu