ЗМДТ, чл.44

2_2935/25.11.2008г.
ЗМДТ – чл.44
В запитването си описвате следната фактическа обстановка: Дружество придобива верижен хидравличен багер, марка КОМАЦУ, модел РС340LC-7, представляващ според дружеството „самоходна машина”, неподлежаща на регистрация в КАТ и непридвижваща се на колела.
Въпросът, които поставяте е дължи ли се данък по чл.44, ал.1 от ЗМДТ за придобития верижен хидравличен багер?
С оглед сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно чл. 44, ал.1 отЗакона за местните данъци и такси обект на облагане с данък при възмездно придобиване на имущества са недвижими имоти, ограничени вещни права върху тях и моторните превозни средства.
ЗМДТ не съдържа легално определение на понятието „моторни превозни средства“, вследствие на което за изясняването му се използва терминологичния апарат на нормативни актове, уреждащи основни обществени отношения в сферата на движението на МПС.
Съгласно § 6, т. 11 от ДР на Закона за движението по пътищата „моторно превозно средство“ е пътно превозно средство, снабдено с двигател за придвижване, с изключение на релсовите превозни средства, а съгласно § 6, т. 10 от ДР на ЗДвП. „Пътно превозно средство“ е съоръжение, придвижвано по пътя на колела и използвано за превозване на хора и/или товари. Към пътните превозни средства се приравняват трамваите и самоходните машини, когато се придвижват по пътищата, от където следва, че една част от самоходните машини, които се придвижват по пътищата, се считат за пътни превозни средства, макар и да не се използват за превозване на пътници или товари.
Според дадената в разпоредбата на § 6, т.16 от ДР на ЗДвП легална дефиниция “Самоходна машина“ е съоръжение или машина, предназначена за извършване на специфични дейности и движеща се или придвижвана по пътищата само по изключение. Такива са: електрокарите, мотокарите, тракторите, тракторните ремаркета и друга самоходна земеделска и горска техника по смисъла на § 1, т. 12 от допълнителните разпоредби на Закона за регистрация и контрол на земеделската и горската техника, строителните машини, верижните специални и верижните бронирани машини от Българската армия и Министерството на вътрешните работи и други подобни /§ 6, т.16 от ДР на ЗДвП/.
ождайки от всички легални определения имаме достатъчно основания да считаме, че ако представляващият строителна машина верижен хидравличен багер, марка КОМАЦУ, се придвижва по пътищата, то той представлява пътно превозно средство по смисъла на § 6, т.10 от ДР на ЗДвП, следователно същия може да бъде отнесен към „моторни превозни средства“ и представлява обект, облагаем с данък при възмездно придобиване на имущества по реда на чл.44, ал.1 от ЗМДТ.

Оценете статията

Вашият коментар