ЗКПО, чл.46, aл. 1, т. 1

2_2933/25.11.2008г.
ЗКПО – чл.46, ал.1, т.1
Във Ваше писмено запитване, заведено с вх.№……………. по регистъра на ТД на НАП – …………, препратено в Дирекция „ОУИ” гр…. с изх.№…………………. заведено с вх.№……………., са поставени следните въпроси:
1.Редно ли е от данъчна гледна точка собственикът на фирмата да направи донълнителна парична вноска, която да се използва за плащане на заплати, осигуровки и други разходи, свързани с дейността?
2.До какъв размер да бъде допълнителната парична вноска, ежемесечно ли да се внася или еднократно определена сума?
3.Задължително ли е да се впише увеличение на капитала с тази допълнителна парична вноска?
В отговор на поставените въпроси предвид действащата нормативна уредба изразявам следното принципно становище:
Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ не съдържа норми, регламентиращи внасянето на допълнителни парични вноски в дружеството.
Съгласно ал.1 от чл.134 на ТЗ по решение на общото събрание съдружниците могат да бъдат задължени да направят допълнителни парични вноски за определен срок при следните условия:
– за покриване на загубии
– при временна необходимост от парични средства.
Видно от горепосочените разпоредби на ТЗ размера на допълнителната парична вноска и периода, в който същата да бъде внесена се определя от решението на общото събрание на дружеството.
Допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството. За тях може да се уговори дружеството да плаща лихви /чл.134, ал.3 от ТЗ/.
В случай, че е уговорена лихва, същата представлява облагаем доход по смисъла на чл.35, т.3 от ЗДДФЛ за физическото лице – съдружник в дружеството. Доходът от лихва се счита за придобит, когато са изпълнени условията на чл.11, ал.1, т.1 или т.2 от ЗДДФЛ, т.е. на датата на плащането – при плащане в брой, съответно, заверяването на сметката на получателя на дохода – при безналично плащане.
На основание чл.50, ал.1 от ЗДДФЛ съдружникът следва да декларира придобитите през годината доходи, подлежащи на облагане с данък върху годишната данъчна основа.
Предвид нормата на чл.134 от ТЗ дружеството следва да върне допълнителната парична вноска на съдружника съобразно уговорения срок.
Ако това условие не бъде изпълнено, за дружеството ще се формира приход, защото ще настъпи икономическа изгода под формата на намаляване на пасивите /т.4.4. от Общите разпоредби на Националните стандарти за финансови отчети на малки и средни предприятия/.
Относно данъчното третиране на задълженията следва да имате предвид и разпоредбата на чл.46, ал.1 от ЗКПО, според която при определяне на данъчния финансов резултат счетоводният финансов резултат се увеличава със сумата на задълженията на данъчно задълженото лице, като увеличението се извършва в годината, в която настъпи едно от обстоятелствата, посочени в т.1 до т.6 на същата норма.

Оценете статията
Share on facebook
Facebook
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на апартамент от юридическо лице с нестопанска цел 43

Изх. № 24-39-170#1Дата: 28.04.2020 год. ЗКПО, чл. 1, т. 2 ОТНОСНО: Данъчно третиране по реда на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО) на продажба на

Издаване на данъчен документ по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност (ППЗДДС) и Закона за счетоводството (ЗСч) във връзка с получено плащане по чл. 37в, ал. 7 от Закона за собствеността и ползването на земеделските земи (ЗСПЗЗ)

ОТНОСНО: Издаване на данъчен документ по реда на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Правилника за прилагане на закона за данък върху добавената стойност

данъчно третиране на планирано предоставяне на медицински услуги онлайн съгласно изискванията на Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ЗюааДю Изх. № 26-Е-84Дата: 23.01.2018 год. ЗДДС, чл. 39 ОТНОСНО: данъчно третиране на планирано предоставяне на медицински услуги онлайн съгласно изискванията на Закона за данък