ЗМДТ, чл.46, aл. 2, т. 2

2_1049/28.12.2016г.
ЗМДТ- чл. 46, ал. 2, т. 2 ЗМДТ във връзка с чл.33, ал.1, т.4 ЗМДТ
В запитването описвате следната фактическа обстановка: С постановление за възлагане дружеството придобива МПС. В тази връзка е платен данък при придобиване на имуществото, изчислен на база застрахователната стойност на МПС. Частният съдебен изпълнител е настоял да се заплати данък при придобиване на имуществото, изчислен на база стойността посочена в постановлението за възлагане с аргумента, че данъка се заплаща върху по-високата между цената на придобиване и застрахователната стойност.
Молите за становище във връзка с правилното определяне на размера на дължимия данък в този случай.
С оглед изложеното в запитването и при сега действащата нормативна уредба, изразявам следното принципно становище:
При продажба на моторни превозни средства се дължи данък при възмездно придобиване на имущества по глава втора, раздел III от Закона за местните данъци и такси (чл.44 и следв. от ЗМДТ). Данъкът се заплаща в общината по местонахождението на недвижимия имот, а в останалите случаи – по постоянния адрес, съответно по седалището на данъчно задълженото лице (чл.49, ал.1 от ЗМДТ).
На основание разпоредбата на чл.46, ал.2, т.2 от ЗМДТ, при прехвърляне на моторни превозни средства, данъчната основа за облагане с данък при придобиване на имущества се определя по реда на чл.33, ал.1, т.4 от с.з. Съгласно тази разпоредба данъкът се определя по застрахователната стойност на превозното средство.
В §1, т.19 от допълнителните разпоредби на ЗМДТ е дадена легална дефиниция на понятието „застрахователна стойност“. “Застрахователна стойност“ на превозно средство е пазарната цена, срещу която вместо застрахованото имущество може да се купи друго от същия вид и качество към момента на издаване на удостоверението за застрахователната стойност на вещта.
Удостоверението за застрахователната стойност на вещта (в конкретния случай на МПС) се издава от застрахователите в 7-дневен срок при поискване от служител на общинската администрация или от заинтересуваното лице предвид разпоредбата на чл.33, ал.4 от ЗМДТ.
От гореизложеното следва, че предвид разпоредбата на чл. 46, ал. 2, т. 2 ЗМДТ във връзка с чл.33, ал.1, т.4 ЗМДТ, данък при придобиване на имущество – МПС по възмезден начин, се дължи върху застрахователната стойност посочена в удостоверение издадено от застраховател. ЗМДТ не се съдържа текст, съгласно, който данъка при придобиване на имущество при придобиване на МПС да се определя върху по-високата от двете стойности – застрахователната стойност или цена на придобиване на МПС.
В заключение Ви информираме, че ако считате, че са налице недължимо платени или събрани суми за данък при възмездно придобиване на имущество може да подадете писмено искане за прихващане или възстановяване по чл.129, ал.1 от Данъчно – осигурителния процесуален кодекс (ДОПК).
Предвид установеното с чл.4, ал.1 от ЗМДТ, задълженията за местни данъци, в това число и данък при възмездно придобиване на имущество да се установяват от служители на общинската администрация по реда на ДОПК, като в производствата по ДОПК те имат права и задължения на органи по приходите, то следва да подадете искането за прихващане или възстановяване в община …, където то да бъде разгледано по законоустановения ред.

Оценете статията

Вашият коментар