ЗЗО, чл.33, aл. 2,ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 1,РЕГЛАМЕНТ 883/2004

5_94-00-87/14.10.2014 г.
Регламент (ЕО) № 883/2004 на Европейския парламент;
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 1, чл. 33, ал. 2;
В запитването сте изложиласледнатафактическа обстановка:
Вие сте български гражданин, който е пребивавал на територията на Дания през периода 22.09.2008 г. – 01.03.2014 г. При завръщането си в България представяте формуляр Е 104, издаден от компетентната датска институция.
В цитирания формуляр е попълнена таблица № 6 „Следните осигурителни периоди или периоди на трудова заетост за следните обезщетения” за периодите 01.11.2008 г.-31.08.2009 г. и 15.11.2010 г.- 05.05.2013 г. Във формуляра е попълненаи таблица№ 7 „Следните периоди на пребиваване”- от 22.09.2008 г. до01.03.2014 г.
В запитването твърдите, че за периодите, през които сте пребивавала на територията на Дания и сте имала статут на студенти безработна не сте плащала здравноосигурителни вноски, но сте ползвала медицинска помощ.
Във връзка с описаната фактическа обстановка поставяте следниятвъпрос:
Следва ли периодът от22.09.2008 г. до 01.03.2014 г., отразен в таблица№ 7 „Следните периоди на пребиваване” на формуляр Е 104 да се вземе предвид при коригиране на здравноосигурителния Ви статус?
Предвид изложената фактическата обстановка, въпросът и относимата към тях нормативна уредба, изразявам следнотостановище:
Кръгът на лицата, които са задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса (НЗОК) е регламентиран в чл. 33 от ЗЗО.
На основание разпоредбата на чл. 33, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, задължително осигурени в НЗОК савсички български граждани, които не са граждани и на друга държава.
Съгласно текста на чл. 33, ал. 2 от закона, не са задължително осигурени в НЗОК лицата, които съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност подлежат на здравно осигуряване в друга държава членка.
Периодите на здравно осигуряване в друга държана-членка на ЕС се удостоверяватс „Удостоверение, отнасящо се до сумиране на осигурителни периоди, периоди на трудова заетост или периоди на пребиваване” (формуляр Е 104), издадено от компетентната институция на държавата-членка, чието законодателство е било приложимо за съответния период.
От представения от Вас формуляр Е 104 е видно, че сте подлежала на здравно осигуряванепрез периодите01.11.2008 г.-31.08.2009 г. и 15.11.2010 г.- 05.05.2013 г. иза същите не дължите здравноосигурителни вноски в България.
За периодите на пребиваване в Дания, отразени таблица№ 7 „Следните периоди на пребиваване” , извън периодите, посочени в таблица №6 „Следните осигурителни периоди или периоди на трудова заетост за следните обезщетения”не са внасяни здравноосигурителни вноскии здравноосигурителният Ви статус не следва да се коригира.