ЗЗО, чл.33, aл. 2,ЗЗО, чл.33, aл. 1, т. 6

Изх. № 94-Г-514
Дата: 23.12.2016 год.
ЗЗО, чл. 33, ал. 1, т. 6;
ЗЗО, чл. 33, ал. 2.
Във връзка с Ваше писмо с вх. № 94-Г-514/07.12.2016 г. по описа нана(НАП), изразявам следното становище:
От 1 януари 2007 г. Република България се присъедини към Европейския съюз и от тази дата се прилагат регламенти в областта на координацията на системите за социална сигурност. В тази връзка, в ЗЗО са направени допълнения, с които в кръга на задължително осигурените в НЗОК са включени лицата, за които се прилага законодателството на Република България съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност, съответно изключени са лицата, които съгласно тези правила подлежат на здравно осигуряване в друга държава–членка (чл. 33, ал. 1, т. 6 и ал. 2 от ЗЗО).
При условие, че спрямо лицата за определен период е приложимо осигурително законодателство на друга държава-членка за този период те следва да бъдат освободени от задължение за внасяне на здравноосигурителни вноски в НЗОК. За да удостоверят факта, че подлежат на здравно осигуряване в друга държава-членка, лицата следва да представят формуляр, издаден съгласно правилата за координация на системите за социална сигурност (напр. Е 101, ЕЗОК, Е 104, Е 106 или аналогичните документи по Регламент (ЕО) № 883/2004 и др.) или друг документ/удостоверение, издаден от компетентна институция на държавата-членка, в който изрично е посочен конкретен период на задължително здравно осигуряване в тази държава-членка. Въз основа на посочените документи, месеците без данни за здравно осигуряване ще бъдат покрити и ще бъде коригиран здравноосигурителният им статус.
В конкретния случай, представените от Вас документи (потвърждение за застраховка, издадено от ………………, както и удостоверения за освобождаване от задължение, издадени от Службата за здравни застраховки на кантон Во) не удостоверяват завършени периоди на осигуряване по законодателството на друга държава. Те удостоверяват единствено, че за определени периоди сте освободен от задължение за застраховка по смисъла на Федералния закон за здравна застраховка на Швейцария, поради което считам, че не би могло информацията, съдържаща се в представените документи, да бъде взета предвид при изясняване/коригиране на здравноосигурителния Ви статус.
ЗАМ.
/Г. ДИМИТРОВА/

Facebook
Twitter
LinkedIn
Pinterest

Данъчно третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър – българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

ОТНОСНО: Данъчно третиране на доставките на автомобили – втора употреба от дилър – българско данъчно задължено лице по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС)

Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на продажбата на урегулиран поземлен имот от физическо лице, което има и регистрирана фирма – едноличен търговец

ОТНОСНО: Третиране по Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС) и Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ) на продажбата на урегулиран поземлен

прилагането на разпоредбите на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗКПО), Закона за данък върху добавената стойност (ЗДДС), Регламент (ЕО) №883/2004 на Европейския парламент и на Съвета (Регл

Изх. №20-00-302/17.08.2017 г.ЗКПО – чл. 3, ал. 2; чл. 13; чл. 33СИДДО – чл. 7ЗДДС – чл. 21, ал. 2; §1, т. 10КСО – чл.

ЗДДС, чл.26, aл. 3

2_830/31.05.2011 г.26, ал.3 от ЗДДСВ Дирекция =========== е постъпило Ваше писмено запитване вх. ======., в което без да излагате конкретна фактическа обстановка,молите за писмено разясняване

прилагане на Наредба №Н-18 от 13 декември 2006 г. за регистриране и отчитане чрез фискални устройства на продажбите в търговските обекти, изискванията към софтуерите за управлението им и изискванията към лицата, извършващи продажби чрез електронен магазин (Наредба №Н-18/2006 г.)

Изх. № ЕП-04-19-193Дата: 05.05.2020 год. ЗДДС, чл. 3, ал. 1; ЗДДС, чл. 3, ал. 2; ЗДДС, чл. 3, ал. 5; ДР на ЗДДС, § 1,

fetere helo