ЗЗО, чл.33,КСО, чл.4,КСО, чл.6

2_ 632/24.03.2010 г.
КСО -чл.4, 6
ЗЗО – чл.33
ОТНОСТНО: Социално осигуряване на управител на ЕООД
От изложената в писмото Ви фактическа обстановка става ясно, че сте регистрирали еднолично дружество с ограничена отговорност. Редовна студентка сте и имате дете на 7 месеца.Възнамерявате да работите сама без да наемате персонал.
Въпросите, които поставяте са:
1. Следва ли да се осигурявате при започване на дейност?
2. Върху каква сума и на какъв процент следва да внасяте осигурителните си вноски?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и предвид нормативната уредба изразявам следното становище:
Основополагащо за възникване на сигуряването е упражняването на трудова дейност.
Задължението за осигуряване на лицата възниква от деня на започване или възобновяване на трудовата дейност и продължава до нейното прекъсване или прекратяване.
Кръгът на лицата, които подлежат на осигуряване е определен в чл.4 и чл.4а от Кодекса за социално осигуряване (КСО).
Собствениците на търговски дружества, които упражняват трудова дейност се осигуряват по реда на чл.4, ал.3, т.2и/или ал.1, т.7 от КСО, т.е. като самоосигуряващи се лица или като лица по договори за управление и контрол.
Лицата по чл. 4, ал. 1, т. 7 от КСО (изпълнителите по договорите за управление и контрол) се осигуряват за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица върху всички възнаграждения, включително начислените и неизплатени или неначислените и други доходи от трудова дейност, но върху не по-малко от минималния осигурителен доход за основната икономическа дейност на съответното търговско дружество и квалификационна група професии и не повече от максималния месечен размер на осигурителния доход, определени със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година (чл. 6, ал. 2, т. 3 и ал. 3 от КСО).
Ако управителя на ЕООД упражнява трудова дейност, има уговорено възнаграждение или с решение на Общото събрание му е определено такова, той следва да се осигурява по договор за управление и контрол.
Лица по чл.4, ал.3, т.2от КСО (самоосигуряващите се) са задължително осигурени за инвалидност поради общо заболяване за старост и за смърт. По свой избор те могат да се осигуряват и за общо заболяване и майчинство (чл. 4, ал. 4 от КСО).
Започването, прекъсването, възобновяването или прекратяването на трудовата дейност се установяват с декларация по утвърден образец от изпълнителния директор на Националната агенция за приходите (НАП), подадена до компетентната териториална дирекция на НАП и подписана от самоосигуряващото се лице в 7-дневен срок от настъпване на обстоятелството (чл. 1, ал. 2 Наредбата за общественото осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските гражданина работа в чужбина и морските лиза (НООСЛБГРЧМЛ).
Видът на осигуряването може да се променя за всяка календарна година с декларация, подадена до 31-ви януари на съответната календарна година .
Осигурителните вноски се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят.
Осигурителни вноски не се внасят от самоосигуряващите се лица, когато са осигурени и за общо заболяване и майчинство за времето, през което са получавали парични обезщетения за временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, и за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане и отглеждане на малко дете, през което не са имали право на парично обезщетение (чл.3, ал.3от НООСЛБГРЧМЛ).
Съгласно разпоредбите на чл. 33, ал.1, т.1 от Закона за здравното осигуряване (ЗЗО), задължително осигурени в Националната здравноосигурителна каса са всички български граждани, които не са граждани и на друга държава.
По силата на чл.40, ал.1, т.2 от ЗЗО здравните осигуровки за Вас като редовна студентка, ако сте по държавна поръчка са за сметка на републиканския бюджет. В случай обаче, че ако чрез регистрираното от Вас търговско дружество започнете да осъществявате дейност, то вноските за здравно осигуряване са за Ваша сметка върху дохода, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване, определен съгласно КСО.
Осигурителните вноски на самоосигуряващите се лица за 2010г. се внасят върху минимален месечен размер на осигурителния доход, който е 420 лв. и не повече от максимален месечен размер на осигурителния доход от2000 лв. в следните размери:
1. за фонд „Пенсии”, за лицата родени след 31 декември 1959 г.е в размер на 11 на сто. За избрали да се осигурявати за фонд „Общо заболяване и майчинство” – 3,5 на сто;
2.за Допълнително задължително пенсионно осигуряване в универсаленпенсионен фонд в размер на 5 на сто;
3.за здравноосигурителните вноски в размер на 8 на сто;

Оценете статията

Вашият коментар