изисквания на данъчно осигурителното законодателство и Регистър Булстат при закриване на дружество, регистрирано по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/.

2_ 581/09.05.2014 г.
ЗКПО – чл.161;
ЗКПО – чл.162;
ДОПК – чл.9, ал.2;
ДОПК – чл.38;
ЗРБ – чл.7, ал.1, т.2 и т.4.
ОТНОСНО: изисквания на данъчно осигурителното законодателствои Регистър Булстат при закриване на дружество, регистрирано по Закона за задълженията и договорите /ДЗЗД/.
В Дирекция Обжалване и данъчно осигурителна практика /ОДОП/ ………… е постъпило Ваше писмено запитване, заведено по регистъра на Дирекцията с вх.№ …………/.05.2014г., в което сте поставили въпроси относно процедурата /документи и срокове/ на Регистър Булстат и на Националната агенция за приходите /НАП/ при закриване на дружество, регистрирано по реда на Закона за задълженията и договорите /ЗЗД/.
По процедурата на Закона за Регистър Булстат /ЗРБ/ – документи и срокове при закриване на ДЗЗД:
За целите на производствата по реда на Данъчно осигурителния процесуален кодекс /ДОПК/, нормата на чл.9, ал.2 от него приравнява дружествата по ЗЗД, които по своята същност са неперсонифицирано образувание, на юридически лица. С оглед на това, те подлежат на регистрация по Булстат, съгласно ЗРБ.
Текстът на чл.7, ал.1, т.2и т.4 от ЗРБ изисква лицата, които подлежат на вписване в регистър Булстат, вкл. и неперсонифицираните дружества, да отразяват промени, свързани със следните данни и обстоятелства – актове за закриване/ заличаване и дата на прекратяване на регистрацията.
В чл.363 от ЗЗД са изброени основанията, при настъпването на коитогражданските дружества прекратяват дейността си.
Когато неперсонифицираното дружеството е било образувано за определен срок, посочен в дружествения договор, с изтичането му на осн. чл.24, ал.7 от ЗРБ в регистъра Булстат се извършва служебно вписване на закриването.
При всяка друга промяна в данните, които се съдържат в дружествения договор съгласно чл.12, ал.4 от ЗРБ управляващият, съответно представителят или изрично упълномощено лице е задълженов 7-дневен срок да извърши вписване на промените в съответната служба на Агенцията по вписванията. За целта е необходимо да представите документ, отразяващ обстоятелството, породило прекратяването на неперсонифицираното дружеството. На основание чл.10, ал.3 от ЗРБ при вписване на закриване следва да представите и издадените карти за идентификация.
Съгласно нормата на чл.32, ал.1 от ЗРБ, Агенцията по вписвания осигурява автоматизирано подаване на информацияна вписаните в регистър Булстат данни към информационната система на Националната агенция за приходите. Т.е. Националната агенция за приходитеще бъде уведомена служебно за настъпилите промени въвВашето неперсонифицирано дружество.
По процедурата на НАП – документи и срокове при закриване на ДЗЗД:
На основание чл.162, ал.1 от Закона за корпоративното подоходно облагане /ЗКПО/ на датата на заличаване на ДЗЗД от Регистър Булстат, следва да подадете данъчна декларация за последен данъчен период, определен по реда на чл.161, ал.1 от закона, заедно с един екземпляр от споразумението на съдружниците за прекратяване на дружеството.
Дължимият корпоративен данък за последния данъчен период се внася до датата на прекратяване на регистрацията в Регистър Булстат.
Съгласно Закона за данъци върху доходите на физическите лица /ЗДДФЛ/,чл.73, ал.4, изр.второ /в сила от 01.01.2013 г./, при прекратяване на дружество справката по този ред се предоставя в сроковете и по реда за подаване на данъчната декларация по чл.162 от ЗКПО, т.е. към датата на прекратяване на дружеството.
Към датата на прекратяване на дружеството, декларация по чл.55 от ЗДДФЛ, в случай, че изплащате възнаграждения, подлежащи на деклариране на горното основание следва да подадете също към датата на прекратяване на ДЗЗД-то.
Предвид обстоятелството, че възнамерявате да прекратите гражданското дружество, следва да се съобразите с изискването на ЗДДФЛ за облагане с окончателен данък и на ликвидационните дялове, съгласно чл.38, ал.1, т.2 от закона, в случай, че съдружниците реализират такъв вид доходи. Определение за ликвидационен дял е дадено в §1, т.6 от ДР на ЗДДФЛ.
Данъкът се определя върху положителната разлика между стойността на ликвидационния дял и документално доказаната цена на придобиване на дела в дружеството, уредено в чл.38, ал.4 от закона.
В случай, че Дружеството Ви се явява осигурител по см. на чл.5, ал.1 от Кодекса за социално осигуряване /КСО/ при прекратяване на дейността, чл.5, ал.10 от кодекса изисква осигурителите, които нямат правоприемник да предадат разплащателните ведомости в съответното териториално поделение на НОИ, освен ако не е определен друг ред за съхраняването им.
Следва да имате предвид, че съгласно чл.38, ал.1 от ДОПК, счетоводната и търговската информация, както и всички други документи от значение за данъчното облагане и задължителните осигурителни вноски се съхраняват от задълженото лице по реда, установен в Закона за Националния архивен фонд в следните срокове:
1. ведомости за заплати – 50 години;
2. счетоводни регистри и финансови отчети – 10 години;
3.документи за данъчно-осигурителен контрол – 5 години след изтичане на давностния срок за погасяване на публичното задължение, с което са свързани;
4. всички останали носители – 5 години.
Задълженията по ал.1 на с.чл. имат и правоприемниците на задължените лица.
Съгласно текста на чл.38, ал.2 от ДОПК, след изтичане на срока за съхранение, носителите на информация по ал.1 /хартиени или технически/, които не подлежат на предаване в НОИ и в Националния архивен фонд, могат да се унищожават.

Оценете статията

Вашият коментар