ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква б

2_2680/12.11.2009г.
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.1, б.”б”
В запитването си описвате, че работите по трудов договор. От 27.07.09г. сте в неплатен отпуск по чл.160 от КТ. След явяване на ТЕЛК Ви е определена 100% намалена работоспособност. РаботодателятВи е уведомил, че трябва да внесете здравни осигуровки от 27.07.09г. до момента.
Въпросът, който поставяте е дължите ли здравни осигуровки за този период?
С оглед изложената от Вас фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Съгласно чл.40, ал.1, т.1, б.”б” от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя – когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете или поради производствена необходимост и престой. Вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.
Предвид факта, че Вие сте в неплатен отпуска по реда на чл.160 от КТ по ваше желание, то здравноосигурителните вноски за периода на неплатения отпуск са изцяло за ваша сметка. Вноските следва да бъдат внесени чрез работодателя Ви.
Следва да имате предвид, че изискването начл.40, ал.1, т.1, б.”б” от ЗЗО Ви задължава да правите здравна вноска по този ред само и единствено ако не сте осигурена за този период на никакво друго основание. Основание за осигуряване би могло да бъде например ако сте пенсионер и получавате пенсия за инвалидност или ако отговаряте на условията за получаване на месечни социални помощи и целеви помощи за отопление по реда на Закона за социално подпомагане– тогава сте осигурена за сметка на републиканския бюджет или пък ако сте във временна неработоспособност – тогава вноската е за сметка на работодателя /чл.40, ал.1, т.4 и т.5 и ал.3, т.5 от ЗЗО/.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

Запитването. В този случай, съгласно разпоредбата на чл.29, ал.3 от Наредба № Н-18/2006 г., фискалното устройство следва

Физическо лице е регистриран земеделски производител. Заедно със съпругът си, също регистриран като земеделски производител отглеждат и реализират готова земеделска продукция на стоково тържище в

Прочети »