ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 1, буква б

2_51/16.01.2012г.
ЗЗО – чл.40, ал.1, т.1, б.„б”

В запитването Ви е описана следната фактическа обстановка: Пенсионер, който работи по трудов договор при Вас е в неплатен отпуск по негово желание, с лично подадено от него заявление.
Въпросите, които поставяте са:
?Необходимо ли е да му се внасят здравни осигуровки за периода на неплатения отпуск?
?Ако да, за чия сметка са вноските и кой следва да ги внася?
?Ако през този период лицето започне работа на втори трудов договор при друг работодател ще се внасят ли здравни осигуровки и за чия сметка?
С оглед изложената в запитването фактическа обстановка и при сега действащата нормативна база, изразявам следното становище:
Здравноосигурителната вноска за лицата по чл.4, ал.1 и 2 от Кодекса за социално осигуряване се определя и се внася върху доходът, върху който се дължат вноски за държавното обществено осигуряване./чл.40, ал.1, т.1 от ЗЗО/.
Съгласно чл.40, ал.1, т.1, б.„б” от Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/, за лицата в неплатен отпуск, които не подлежат на осигуряване на друго основание, вноската се определя върху половината от минималния месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. Вноската е изцяло за сметка на осигуреното лице – когато неплатеният отпуск е по негово желание, и за сметка на работодателя – когато неплатеният отпуск е за отглеждане на дете по реда на чл.165, ал.1 и чл.167а от Кодекса на труда или поради производствена необходимост и престой. Вноската се внася чрез съответното предприятие или организация до края на месеца, следващ този, за който се отнася.
На основаниечл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО, здравноосигурителните вноски запенсионерите са за сметка на републиканския бюджет и се определят върху доход – размерът на пенсията или сборът от пенсиите, без добавките към тях и се внасят до 10-о число на месеца, следващ този, за който се отнасят.
От горното следва, че за периодите на неплатен отпуск, определящо за възникване на задължението за здравно осигуряване е лицата да не подлежат на осигуряване на някое от другите основания предвидени в закона. Поради това, че за пенсионерите е предвидено в чл.40, ал.1, т.4 от ЗЗО, задължително и независещо от други обстоятелства здравно осигуряване на сметка на републиканския бюджет, то за периода на неплатен отпуск, който е по негово желание, здравноосигурителни вноскине се дължат нито от Вас нито от лицето.
Ако през този период лицето започне работа на втори трудов договор при друг работодател, то ще подлежи на осигуряване по реда на чл. 40, ал. 1, т. 1 от ЗЗО, което е още едно основание за осигуряване, водещо до отпадане на задължението за внасяне на здравноосигурителни вноски за периода на неплатения отпуск, ползван по основния трудов договор.

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on pinterest
Pinterest

определяне на данъчния режим на услуги по предоставяне на психологически консултации на физически лица от България, българи, установени в Европейския съюз и в трети страни.

414/05.06.2017г.§1, т.14 ДР ЗДДС;Чл.21, ал.1 ЗДДС;Чл.21, ал.5, т.1 и 2, буква „в“ ЗДДС;Чл.113, ал.3 ЗДДС.Относно: определяне на данъчния…

ЗКПО, чл.179,ЗКПО, чл.184

ЗКПО - чл.179ЗКПО - чл.1842_614/09.03.2009г. Отправили сте писмено запитване до Дирекция „ОУИ” – ………. заведено с вх.№…………..., в…