ЗЗО, чл.40, aл. 1, т. 14,ЗЗО, параграф 19д

1_166/16.05.2008г.
ЗЗО ,чл.40, ал.1, т.14/отм/от ЗЗО
ЗЗО, § 19д от ПЗР на ЗЗО
Във връзка с запитване, заведено с вх. № …………..г. в
Дирекция „Обжалване и управление на изпълнението” – гр…………… от Дирекция „Обслужване” при ТД на НАП гр…………..,изразявамеследното становище:
В постъпилото запитванеса поставениследните въпроси:
1. В кой случай осигурен член на семейството може да осигурява неосигурен член на семейството- съпруг/а/ и деца ?
– лицето се осигурява като безработен
– лицето е пенсионер
– лицето е в майчинство
2. Следва ли за периода01.06.2005г. до 31.05.2006г. да не се начисляват лихви върху здравноосигурителните вноски ?
3. Кога следва да се закрият периодите на дължимите здравноосигурителнивноски в програмния продуктна НОИ /здравноосигурителен статус – бл.14/, когато същите са влезли като задължение в ревизионен акт?
По така зададените въпроси Ви уведомяваме следното:
Първи въпрос
В Закона за здравното осигуряване /ЗЗО/ беше създаден ред до края на 2002г. по който осигуреният член на семейството осигуряваше неосигурените членове.
Съгласно чл.40, ал.1, т.14/отм/от ЗЗО в редакцията му до 31.12.2002г., здравноосигурителните вноски за неосигурените членове на семействотоса в размер 5 на сто от вноската за всеки осигурен член на семейството. Същите са за сметка на всеки осигурен член на семейството, и се удържат и внасят от работодателя, ведомството при изплащане навъзнаграждението или паричните обезщетения на лицата работещи по трудови или служебни правоотношения, възникнали на основание специални закони, от възложителя за работещите без трудово правоотношение.
За осигуряване на неосигурени членове на семейството, на основание чл. 42, ал. 3 от Закона за здравното осигуряване лицата подават пред платеца на дохода или пред съответните органи декларация за членовете на семейството си, които са длъжни да осигуряват
Съгласно § 1, т. 3 от допълнителните разпоредби на Закона за здравното осигуряване, в момента т.20 – “членове на семейството“ са съпруг, съпруга, деца до 18-годишна възраст, а ако продължават образованието си – до 26-годишна възраст, а ако са недееспособни или трайно нетрудоспособни – независимо от възрастта.
За периода от 2000-2002г., на основание чл.40.ал.1,т.15/отм/ от ЗЗО в редакцията му 31.12.2002г. за безработните лицат.е. лицата, които нямат доходи, върху коитосе дължат здравноосигурителнивноски по другите основания на същия, не подлежат на осигуряване от общинския или Републиканския бюджет и нямат осигурен член на семейството, който е длъжен да ги осигурява, внасят сами и за своя сметка здравноосигурителни вноски.За 2000г. и 2001г. месечните вноски се внасят върху доходне по-малък от двукратния размер на минималната работна заплата, а за 2002г. върху минималния осигурителен доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджетана държавно общественно осигуряване. Тези лица внасят за малолетните и непълнолетните членове на семействата сиздравноосигурителни вноски по реда, определен за неосигурените членове на семейството.
Лицата, които получават обезщетение за безработица, сами внасят здравноосигурителните вноски за неосигурените членове на семейството.
За пенсионерите, получаващи пенсии здравноосигурителните вноски са за сметка наРепубликанския бюджет.
За периода 01.01.2000г. до 31.12.2002г. пенсионерите, получаващи пенсии, сами внасят дължимите здравноосигурителни вноски за неосигурените членове на семействата, изчислени върху основния размер на пенсията или сбора от пенсии, без добавките към тях.
От 01.01.2000г. до 31.12.2002г. за лицата,получаващи обезщетения за временна неработоспособност поради болест, бременност, раждане или за отглеждане на дете, здравноосигурителните вноски се внасят от работодателят или ведомството върху размера на обезщетението и са равни на дължимата от него част. За времето, през което самоосигуряващите се лица получават парични обезщетения за временна неработоспособностбременност, раждане или за отглеждане на дете те внасят вноска за своя сметка.Тези лица внасятздравноосигурителни вноски за неосигурените членове на семейството по реда определен с чл.40,ал.1,т.14/отм/от ЗЗО в редакцията до 01.01.2003г.
Помощите за отглеждане на малко дете , отпускани на неработещите майки по чл.2,т.3 от Закона за семейните помощи за децаи по отменения Указ за насърчаване на раждаемостта , не са доход, върху който се дължат здравноосигурителни вноски. Тези лица се осигуряват от общинските бюджети, само акоподлежат на социално подпомагане. При положение че същите имат осигурен член на семейството/съпруг/, той следва да заплаща здравноосигурителната вноска пореда на чл.40,ал.1,т.14 /отм./от ЗЗО в редакцията до 01.01.2003г. В противен случай майките внасят вноските си по реда на чл.40,ал.1,т.15/отм/ от ЗЗО в редакцията до 01.01.2003г. и тогава те следва да осигуряват малолетните и непълнолетните членове на семейството.
Втори въпрос
Съгласно § 19д от ПЗР на Закона за здравното осигуряване в сила от 01.06.2005г.за задълженията за здравноосигурителни вноски на лица, които ги дължат за своя сметка, възникнали до 1 юни 2005 г., не се дължи лихва за периода от 1 юни 2005 г. до 31 декември 2006 г. Прилагането на тази разпоредба не е обвързано с обстоятелството дали лицата са упражнили правото си по § 19г от ПЗР на ЗЗО- да поискат разсрочване на задълженията, както и с това дали задълженията са били установени или не с ревизионен акт. Достатъчно е такива да са възникнали по силата на ЗЗО и да са за период до 1 юни 2005 г.
Следва да се съобрази обаче дали в случаите, когато са съставени ревизионни актове на самоосигуряващи се лица, в актове са включени само задълженията им за здравноосигурителни вноски в качеството им на лица, задължени да внасят вноски за своя сметка и/или и такива в качеството на осигурители. Разпоредбата на § 19д от ПЗР на ЗЗО се прилага само за здравноосигурителни вноски, дължими за сметка на лицето и относими за самото лице.
За периода от 1 юни 2005 г. до 31 декември 2006г. за задълженията за здравноосигурителни вноски, възникнали до 01 юни 2005г. на посочения кръг лица, лихва не следва да се начислява. Освобождаването от начисляване на лихви е единствено и само за периода от 01.06.2005г. до 31.12.2006г. След 01 януари 2007г. на тези задължения започва да се начислява лихва, като при погасяването им се спазва поредността на ДОПК –главница, лихви.
Трети въпрос
Съгласно чл.39 от ЗЗО в редакцията до 01.01.2003г., всички лица,които по ЗЗОимат задължението да внасят осигурителни вноски,са длъжниот възникване на основаниетоза здравно осигуряване ежемесечно да представят данни за осигурените лица. От 01.01.2003г. лицата осигурени по реда на чл.40, ал.5/предишна 4/ от ЗЗО са изключени от горепосочената разпоредба.
За периода от 01.01.2000г. до 31.12.2002г. лицата, осигуряващи членове на семейството си по този закон, предоставят данни за тях в декларации по утвърденобразец./чл.39,ал.2 отм от ЗЗО/
Когато в информационния масив на НАП за определено лице липсват данни за внесени здравни вноски на някое от основанията по чл. 40 от ЗЗО,липсват подадени данни за осигуреното лице в Персонален регистър ,системата на НОИ генерира справка за месеците без здравни вноски-модул «здравно осигуряване за ЕГН – статус» /блок 14 от персонален регистър/.
Изпълнителният директор на НАП е утвърдил процедури, които дават възможност на лицата с прекъснати здравноосигурителни права да изясняват и коригират здравноосигурителния си статус, при установяване на периоди, за които липсват здравни вноски, в случай че за тези периоди същите са подлежали на здравно осигуряване за сметка на Републиканския бюджет, от работодател, възложител, като самоосигуряващи се лица или до 31.12.2002г. от друг осигурен член на семействата им. За тази цел в Допълнителния регистър на здравноосигурените лица е дадена възможносторгана по приходи след проверка да вписва данните от представените доказателствени документи с оглед коригиране здравноосигурителния статус на лицето.
Здравноосигурителния статус в системата се установява според декларираните здравноосигурителни вноски, въведени в Регистъра на осигурените лица/ за лицата по чл.40,ал.5 от ЗЗО поплатежния документ за внасяне на вноските/, както и от данните в Допълнителния регистър.
В случаите когато с ревизионен акт са установени за определени периоди дължими здравноосигурителни вноски,в програмния продукт на НОИв базатаданни на Персоналния регистър същитепродължават да съществуват като периоди без данни за здравно осигуряване.
В тези случаи те ще бъдат заличени от модул «здравен статус»/ когато:
– за установени сревизионен актдължими здравноосигурителни вноски налицата които се осигуряват по реда на чл.40,ал.1,т.2 от ЗЗО и чл.40,ал1,т.15/отм/ от ЗЗО: ако са изпълнени едновременно условията сумите по акта савнесении са подадени даннизаРегистъра на осигурените лица
– за установени с ревизионен акт задължения за внасяне на здравноосигурителни вноскиот осигурители:при подаванена декларация по обр.1 „Данни за осигуреното лице” за лицата за които се дължат вноски или по искане на осигуреното лице за коригиране на здравноосигурителния статус като се приложи процедура№ ОК-27
-за лицата които се осигуряват по реда на чл.40,ал.5 от ЗЗОи за същите дължимите вноски са установени с ревизионен акт – след внасяне на сумите по искане налицето за коригиране на здравноосигурителния статус
Директор „ ОУИ „…………………..
/Р.Дулева /

Оценете статията

Вашият коментар